Kabátok 30% kedvezménnyel! Az ajánlat 2024.04.16-tól 2024.04.30-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

Kedvencek

Az én üzletem

0

Pepco HÍRLEVÉL ADATVÉDELMI POLITIKA

MARKETING CÉLÚ HÍRLEVÉL KÜLDÉSRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) 13. cikke alapján („Tájékoztató”).

1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK

Jelen Tájékoztatót a Pepco Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 187.; cégjegyzékszám: 01-09-192750, adószám: 24979872-2-41) („Adatkezelő”) készítette annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések kapcsán az érintetteket a GDPR 13. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa személyes adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.

Az Adatkezelő, mint kiskereskedelmi tevékenységet végző gazdasági társaság az általa forgalmazott áruknak a vásárlói részére való értékesítését szeretné elősegíteni azzal, hogy részükre, közvetlen üzletszerzési célból a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. § szerinti marketing célú hírleveleket, a Grt. szerinti reklámokat küld („Hírlevél”).

Jelen Tájékoztató a Hírlevélre való feliratkozás valamint annak az arra feliratkozott személyek részére való elektronikus megküldése kapcsán felmerülő adatkezelésekről tartalmaz információkat és részletszabályokat, összhangban a GDPR 13. cikkével.

2. AZ ADATKEZELŐK ÉS KÉPVISELŐIKNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

A GDPR 4. cikkének 7. pontja és a 26. cikkének rendelkezései alapján a fentebb részletezett adatkezelés(ek) vonatkozásában az alábbi szervezet minősül adatkezelőnek:

Pepco Hungary Korlátolt Felelősség Társaság

székhely: 1138 Budapest, Váci út 187.;
cégjegyzékszám: 01-09-192750;
adószám: 24979872-2-41;
postai cím: 1138 Budapest, Váci út 187.;


3. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Daniel Wieszczycki;
elérhetősége: Pepco Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 1138 Budapest, Váci út 187;
telefonszám: +48 690 541 520;
e-mail cím: dpo@pepco.eu.

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő a fentebb részletezettek szerint a Hírlevéllel és a jelen Tájékoztatóval érintett adatkezelések kapcsán az érintettek személyes adatait közvetlen üzleti célból kiküldött, marketing célú Hírlevél küldése céljából kezeli. A Hírlevél közlése elektronikus úton, az érintett által megadott e-mail címre történő megküldéssel történik.

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A személyes adat szolgáltatása a 4. pont szerinti adatkezelési céllal összefüggésben nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, és nem szerződés kötésének előfeltétele, az érintett tehát nem köteles a személyes adatokat megadni, továbbá az adatszolgáltatás elmaradása számára nem jár hátrányos jogkövetkezménnyel.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy az Adatkezelő a fenti adatkezeléssel ebben az esetben nem tudja tájékoztatni az érintettet a termékeinek a megújulásáról, szolgáltatási körük bővüléséről, illetve személyre szabott ajánlatairól.

A fentiekre tekintettel tehát az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, összhangban a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdésével.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a hozzájárulást adó személyekről és azok megadott személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat azonban csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

A Grt. 6. § (6) bekezdésével összhangban tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását a hírlevél láblécében található hivatkozásra kattintva, vagy az Adatkezelő fenti 1. pontban hivatkozott postai címére küldött levélküldemény útján bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

6. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célból az érintettek alábbi személyes adatait kezeli:

név;
e-mail cím;
irányítószám;

7. AZ ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

7.1. A személyes adatokat, az Adatkezelő harmadik fél részére továbbíthatók IT-szolgáltatóknak, marketing ügynökségeknek – az ezekkel a szervezetekkel kötött külön megállapodás alapján. Az adatfeldolgozók az adatokat az Adatkezelő kérései alapján dolgozzák fel.

7.2. A személyes adatokat az alkalmazandó jogszabály értelmében az erre felhatalmazással bíró hatósági személyeknek átadható (például folyamatban lévő bűntetőeljárás céljából)

8. AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZGASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Európai Unión / európai gazdasági térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik.

9. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a Személyes Adatokat a 4. pont szerinti adatkezelési cél fennállásáig, de legkésőbb:

a hozzájárulástól számított 5 évig;vagy
a hozzájárulás visszavonása esetén – az érintett adatkezelési hozzájárulásának visszavonásától számított legkésőbb 30 napig kezelik (feltéve, hogy az adatkezelésnek más jogalapja nincs).
A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően az Adatkezelő a személyes adatokat törli.

10. ÉRINTTETI JOGOK

A Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

Hozzáféréshez való jog;
Tájékoztatáshoz való jog;
Helyesbítéshez való jog;
Törléshez való jog;
Az adatkezelés korlátozásához való jog;
Adathordozhatósághoz való jog;
Tiltakozáshoz való jog;
– Adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulás joga.

Az egyes érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztatás az Online Adatvédelmi Tájékoztatóban található.

Miért érdemes a Pepco-ban vásárolni?

Közel vagyunk hozzád

Közel 350 üzlet az ország egész területén.

Mindig alacsony árak

A Pepco-ban mindent megtalálsz, amire szükséged van, a legalacsonyabb áron.

Széles választék

A Pepco-ban széles termékválaszték vár, hogy a család összes tagja megtalálja kedvenc darabjait.

Vásároljon fenntartások nélkül

A vásárlástól számított 30 napon belül a pénzvisszafizetési garancia keretein belül bármelyik Pepco magyarországi üzletben lehetőséged van a termékek cseréjére, vagy amennyiben nem találsz kedvedre való terméket a vásárlás összegét is visszatérítjük.