Az én üzletem
LOADER
Menü
Termékek
Kedves Vásárlóink! Tájékoztatunk Titeket, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk technikai okok miatt szünetel. Kérdéseiteket az ugyfelszolgalat@pepco.hu e-mail címen keresztül tehetitek fel. Megértéseteket köszönjük!

ADATVÉDELMI POLITIKA

  1. A SZEMÉLYES ADATOK ADATKEZELŐJE („Adatkezelő”)

Név: Pepco Hungary Kft.
Cím: 1138 Budapest, Váci út 187

2. A PEPCO CSOPORT ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJE, KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK

A Pepco Csoport tagjai által kinevezett adatvédelmi tisztviselő, aki a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseket, és azokhoz kapcsolódó jogokat érintő kérdéseket és igényeket kezeli.

Amennyiben kapcsolatba szeretne lépni a Pepco Csoport adatvédelmi tisztviselőjével, az alábbi címen és e-mail címen teheti meg:

Név: Daniel Wieszczycki

Tisztség: Adatvédelmi tisztviselő

Elérhetőség: Pepco Hungary Kft. 1138 Budapest, Váci út 187

E-mail: dpo@pepco.eu

Tájékozatjuk, hogy a fent megadott elérhetőségekre magyar nyelvű kérdéseket és tájékoztatás iránti kérelmet is eljuttathat, amelynek lefordításáról a Pepco Csoport munkavállalói gondoskodnak.

3. MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

3.1. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóval érintett adatkezelések kapcsán személyes adatot az alábbi célokból kezel:

Online kapcsolattartás;
A Weboldal forrásait rosszindulatúan kihasználó automata szoftverek kiszűrése, weboldallal kapcsolatos egyéb visszaélések kiszűrése (naplófájlok);
Webstatisztika (cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés);
Online szolgáltatások javítása és az érintettek igényeihez történő igazítása (cookie-kal kapcsolatos adatkezelés);
Hírlevél küldés.

3.2. A cookie-kal és a hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelésekről bővebb tájékoztatást kaphat a Weboldal bármely aloldaláról elérhető Sütikkel Kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztatóban, valamint a Hírlevél Adatkezelési Tájékoztatóban.

4. MI AZ ADATKEZELÉSEK JOGALAPJA?

A Weboldal látogatása, illetve használata során az Adatkezelő az alábbi jogalapok alapján kezel személyes adatokat:

Online kapcsolattartás: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása;
A Weboldal forrásait rosszindulatúan kihasználó támadások kiszűrése, a Weboldallal kapcsolatos egyéb visszaélések kiszűrése (naplófájlok): a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

5. A SZEMÉLYES ADATOK MELY KATEGÓRIÁIT KEZELI AZ ADATKEZELŐ?

Amennyiben az érintett kapcsolatba kíván lépni az Adatkezelővel a Weboldalon keresztül, úgy e kapcsolatfelvétel szükségszerűen adatok megadásával és kezelésével jár együtt. Az online kapcsolattartás céljából kezelt adatok:

az érintett e-mail címe;
az érintett neve;
az érintett által a kapcsolatfelvétel során megadott egyéb személyes adatok.

6. ADATOK CÍMZETTJEI

6.1. Adatfeldolgozók köre

Az adatokat az alábbi alatt található Adatfeldolgozók részére továbbíthatjuk, (például IT szolgáltatók vagy marketing ügynökségek), melyek a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításai alapján dolgozzák fel.

6.2. Harmadik fél címzettek kategóriái

Amennyiben jogszabály előírja, az Adatkezelő – hatósági megkeresésre – személyes adatokat továbbíthat, illetve köteles továbbítani a megkereső hatóság részére. Amennyiben hatósági megkeresés vagy végzés érkezik az Adatkezelőhöz, akkor az adatok kiadása a vonatkozó jogszabályok alapján kötelező (ilyenek lehetnek a folyamatban lévő nyomozásokhoz vagy bűncselekményekhez kapcsolódó adatok).

7. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE

Az Adatkezelő személyes adatok semmilyen esetben sem továbbít az Európai Gazdasági Térségen kívüli országba.

8. MEDDIG TÁROLJUK AZ ADATOKAT?

8.1. Kapcsolattartásra vonatkozó adatkezelés

A kapcsolattartás céljából megadott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag a Weboldalon az érintett által közölt megjegyzések, illetve kérdések megválaszolása, és az esetlegesen felmerülő problémák megoldása érdekében, az ahhoz szükséges ideig kezeli.

8.2. Naplófájlokkal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő 30 napig tárolja a naplófájlokat. A törlés köréből ki vannak zárva azok a naplófájlok, amelyeket bizonyítási célból meg kell tartani az adott probléma teljes megoldásáig, és eseti alapon ezek a fájlok átadhatók a nyomozó hatóságoknak.

9. ÉRINTETTI JOGOK

A jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán az érintettek részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

Hozzáféréshez való jog;
Tájékoztatáshoz való jog;
Helyesbítéshez való jog;
Törléshez való jog;
Az adatkezelés korlátozásához való jog;
Adathordozhatósághoz való jog;
Tiltakozáshoz való jog.
Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:

9.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

9.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt az Adatkezelőt ért kárért a mulasztó érintett felel.

9.3. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben .

Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Szemelyes Adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén az Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további adatkezelőket, akik részére a Személyes Adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

9.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes;
az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.


9.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.

9.6. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.

Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az Adatkezelőhöz fordulni az

dpo@pepco.eu

9.7. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását a fenti postai címeken, illetve e-mail címeken keresztül megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.

9.8. Az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulás joga

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefonszám: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: http://naih.hu


Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal szemben.

Neked ajánljuk még