Kedvencek

Az én üzletem

0

ÁLLÁSAJÁNLATOKRA BEÉRKEZŐ JELENTKEZÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Pepco Hungary Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-192750; székhely: 1138 Budapest, Váci út 187. „Pepco” vagy „Adatkezelő”) mint adatkezelő a hozzá a Jotform felületen (https://form.jotformeu.com/60892447969374 és https://form.jotformeu.com/62571779395371) keresztül, valamint elektronikus levélben (allas@pepco.eu; karrier@pepco.eu) eljuttatott jelentkezésekkel kapcsolatosan gyűjti és kezeli a jelentkező természetes személyek (a továbbiakban: „Jelentkező” vagy „Jelentkezők”) személyes adatait.

A Pepco a jelen tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) rögzíti a jelentkezésekkel, illetve azok elbírálásával kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési elveket, szabályokat és a Jelentkezők jogait.

A Pepco a személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerint kezeli.

 1. Az adatkezelő, és adatfeldolgozók megnevezése
 1. Adatkezelő

Pepco Hungary Kft.

 • székhely: 1138 Budapest, Váci út 187.
 • cégjegyzékszám: 01-09-192750
 • e-mail cím: dpo@pepco.eu
 • honlap cím: https://pepco.hu/gdpr
 • képviselő neve: Daniel Wieszczycki
 • képviselő elérhetőségei: dpo@pepco.eu
 • A kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre:

 1. személyazonosító adatok, különösen: megszólítás, vezetéknév, keresztnév, lakcím (város, irányítószám), mobilszám, e-mail cím;
 2. pozícióval kapcsolatos adatok, különösen: keresett munkakör, preferált munkaidő és üzlet megjelölése, mobilitás, diákmunkára való jelentkezés, hol olvasta a Jelentkező a hirdetést,
 3. végzettség, szakmai tapasztalat, különösen: legmagasabb iskolai végzettség, szakmai végzettség (pl. OKJ) megnevezése, egyéb információ, szakmai tapasztalat;
 4. Jotform felületen való jelentkezéshez kapcsolódó helymeghatározási adatok (beleértve az IP címet);
 5. bármely olyan adat, amelynek kezelése a fenti célból indokolt, és amelyet a Jelentkező a pályázat benyújtása során megadott, vagy amely az álláspályázat elbírálása  során a fentiekkel összefüggésben keletkezett.

Kifejezetten felhívjuk a Jelentkezők figyelmét, hogy a jelentkezésekkel kapcsolatosan a Pepco részére nem szükséges különleges adatot (pl. egészségi állapotra vonatkozó adatok) megadni, és kérjük, hogy azokat ne is bocsássák rendelkezésünkre. Amennyiben a Jelentkező a jelentkezési anyaga kapcsán mégis megad különleges személyes adatokat, azokat a Pepco a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint jogosult kezelni.

 • Az adatkezelés célja és jogalapja

A Pepco kizárólag a jelentkezéshez kapcsolódóan, annak elbírálása céljából kezeli a Jelentkező által a jelentkezéssel összefüggésben megadott adatokat.

Az adatkezelés célja

 • a jelentkezés elbírálása – amely magában foglalja a jelentkezés benyújtásával, a kiválasztási eljárással, illetve a felvételi eljárás lefolytatásával, és a Jelentkezővel való kapcsolattartással összefüggő adatkezelést,
 • a Jelentkező adott munkakörre való alkalmasságának felmérése,
 • a kiválasztási folyamattal kapcsolatos tájékoztatásnyújtás, és
 • a meghirdetett munkakör sikeres betöltése.

A Pepco fenntartja a jogot, hogy a jelentkezések elbírálásának folyamatát úgy zárja le, hogy a munkakör betöltetlen marad.

Az adatkezelés jogalapja

A Jelentkező önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, amelyet a Jelentkező bármikor vissza tud vonni. Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt történő adatkezelések jogszerűségét. Amennyiben a Jelentkező nem ad át a Pepco számára elégséges információt – a https://form.jotformeu.com/60892447969374 vagy/és https://form.jotformeu.com/62571779395371 oldalon történő jelentkezéssel kapcsolatosan kötelezően megadandó adatok * jellel kerültek feltüntetésre – vagy hozzájárulását visszavonja, az a jelentkezés értékelését ellehetetlenítheti, és ekként a kiválasztási eljárásban való további részvétel sem lehetséges. Tájékoztatjuk, hogy a Jelentkező felel a jelentkezés során a Pepco részére megadott személyes adatai helyességéért és pontosságáért.

A Pepco felelőssége kizárt a más általi, a Jelentkező személyes adatainak jogosulatlan felhasználásával történő regisztrációért, illetve állásjelentkezésért (adattovábbításért), illetve a Jelentkezőt az adatok nem teljeskörűen, vagy pontatlanul történő megadásából érő bármely kárért.

Amennyiben a Jelentkező a jelen Tájékoztatóban foglaltak ellenére különleges adatot ad meg, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint a Jelentkező önkéntes, tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása.

 • Címzettek, adatfeldolgozók

A Pepco az általa végzett adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveletekhez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név: JotForm Inc.

Cím: 111 Pine St. Suite 1815 San Francisco CA 94111, USA

Az adatfeldolgozás célja: weboldallal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, úgy, mint felhasználó által kialakított adatkezelő űrlapok felhasználói szintű alkalmazása.

A JotForm Inc. által igénybe vett további alvállalkozók listája:

a) Amazon Web Services, Inc., USA

Adatfeldolgozói tevékenységek: A JotForm szolgáltatással kapcsolatos egyes tevékenységek különösen tárolás, számítások, backup szolgáltatások nyújtása.

b) Google, Inc., USA

Adatfeldolgozói tevékenységek: A JotForm szolgáltatással kapcsolatos egyes tevékenységek különösen tárolás, számítások, backup szolgáltatások nyújtása.

 • Adatvédelmi tisztviselő

A Pepco adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:

Név: Daniel Wieszczycki

Postai cím: Pepco Poland Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 73 A, Poznań

E-mail cím: dpo@pepco.eu

 • A személyes adatok hozzáféréséhez jogosultak köre

A Pepco állásajánlatok elbírálási folyamatában részt vevő munkavállalói – a rájuk e körben vonatkozó munkajogi szabályok szigorú betartásával –, továbbá a jelen Tájékoztatóban rögzített adatfeldolgozók, és azok munkavállalói jogosultak a Jelentkező adatait megismerni a jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezeléssel összefüggésben.

Az Európai Unión/Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás történik, tekintettel arra, hogy a Pepco által igénybe vett adatfeldolgozók az USÁ-ban telepedtek le. Az adatok megfelelő szintű védelme mindazonáltal biztosított, tekintettel arra, hogy a Pepco és a JotForm, mint adatfeldolgozó 2018. május 24. napján a 2010/87 sz. a – 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételekről – szóló Bizottság határozat szerinti modell egyezményt megkötötte egymással.

 • A személyes adatok tárolásának időtartama

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés a kiválasztási eljárás időtartamára terjed ki, amelynek időtartama legfeljebb 6 hónap. Amennyiben a határidő elteltekor a kiválasztási eljárás folyamatban van, úgy az adatkezelés időtartama a kiválasztási eljárás lezárásáig meghosszabbításra kerül. Az adatkezelés céljának elérésekor a Pepco köteles a megadott adatokat, ideértve a Jelentkezővel kapcsolatosan a Pepco munkatársai által a személyes találkozások során készített feljegyzéseket is, törölni.

A fentieknek megfelelően a személyes adatok törlésre kerülnek, amennyiben

 • az adatkezelés eléri célját / azaz a Jelentkezők közül a Pepco a megfelelő személy(eke)t kiválasztotta az adott munkakörre, kivéve, ha a Jelentkező kifejezetten kérte jelentkezésének a preferált üzlet közelében megnyíló más lehetőség esetében való figyelembevételét;
 • a Jelentkező saját mérlegelési jogkörben úgy dönt, hogy a meghirdetett pozíciót nem kívánja betölteni; vagy
 • ha a Jelentkező visszavonja a jelentkezését és/vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Amennyiben egy Jelentkező a kiválasztási eljárás lezárultát megelőzően kéri személyes adatai törlését, úgy az Adatkezelőnek már nem áll módjában a továbbiakban kezelni személyes adatait, és így a Jelentkező a továbbiakban nem vehet részt a kiválasztási eljárásban, kivéve, ha újra megadja hozzájárulását a jelen Tájékoztató szerinti adatkezeléshez.
 • A törlés – technikai okokból kifolyólag – legkésőbb a fentiekben megjelölt időponttól számított 30 napon belül megtörténik.

Amennyiben a Jelentkező a jelen Tájékoztatóban foglaltak ellenére különleges adatokat bocsát a Pepco részére, azokat a Pepco a különleges adatok ebbéli minőségének megállapítását követően haladéktalanul törli, ha az a Jelentkezés egyéb adattartamának sérelme nélkül lehetséges (pl. papír alapon benyújtott önéletrajzból a különleges adatok kihúzásával, stb.)

A Jelentkező jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja;
  • a Jelentkező személyes adatainak kategóriái;
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, a Jelentkező jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • a Jelentkező azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem a Jelentkezőtől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és a Jelentkezőre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Jelentkező rendelkezésére kell bocsátania. Ha a Jelentkező elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a Jelentkező ezt másként kéri.

A Jelentkező kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül törölnie kell a rá vonatkozó személyes adatokat. 

Ezen túlmenően is az Adatkezelő köteles a Jelentkezőre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül törlésére, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • a Jelentkező hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;
 • a Jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen, és az Adatkezelőnek nincs elsőbbséget élvező jogszerű oka az adatkezelésre. Ha a Jelentkező a közvetlen üzletszerzés céljából gyűjtött adatai kezelése ellen tiltakozik, az adatokat törölni kell;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül a gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan – a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásának hiányában – került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy a Jelentkező kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Nem lehet az adatokat törölni, ha az adatkezelés:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

A Jelentkező kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembe vételével a Jelentkező kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

Az Adatkezelő a Jelentkező kérésére korlátozza az adatkezelést, az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

 • a Jelentkező vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;
 • az adatkezelés jogellenes, a Jelentkező ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Jelentkező igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • a Jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Jelentkező jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen Személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:

 • a Jelentkező hozzájárulásával,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,
 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén köteles erről azt a Jelentkezőt előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

A Jelentkező a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez a Jelentkező érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Jelentkező bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha a Jelentkező tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A fentiekben említett tiltakozási jogra legkésőbb a Jelentkezővel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Fontos, hogy nem illeti meg a Jelentkezőt a tiltakozás joga:

 • hozzájáruláson
 • szerződés teljesítésén
 • jogi kötelezettség teljesítésén
 • létfontosságú érdek védelmén

alapuló adatkezelések esetén.

A Jelentkező jogosult arra, hogy

 • a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy
 • ezeket az adatokat a Jelentkező egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
  • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és
  • az adatkezelés automatizált módon történik.
 • kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

A Jelentkező jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez tehát a Jelentkezőt megillető alanyi jog, nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

Kizárólag automatizált adatkezelés tehát akkor alkalmazható, ha

 • a Jelentkező és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi; vagy
 • a Jelentkező kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az első és a harmadik esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Jelentkező jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Jelentkezőnek legalább azt a jogát, hogy

 • az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen,
 • álláspontját kifejezze, és
 • a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a különleges kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha a Jelentkező jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

A rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén minden Jelentkező jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 


Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410 


E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 


Weboldal: www.naih.hu

Ezen túlmenően az Jelentkezőt megilleti a bírósághoz fordulás joga is.

A Pepco fenntartja a jelen Tájékoztató egyoldalú módosításának jogát az érintettek egyidejű tájékoztatása mellett.

Hatályos: 2020. december 1. napjától.

Kollekcióink

Gyerekruházat

Biopamut

Sportruházat és kiegészítők

Cardio Bunny

Miért érdemes a Pepco-ban vásárolni?

Közel vagyunk hozzád

Közel 350 üzlet az ország egész területén.

Mindig alacsony árak

A Pepco-ban mindent megtalálsz, amire szükséged van, a legalacsonyabb áron.

Széles választék

A Pepco-ban széles termékválaszték vár, hogy a család összes tagja megtalálja kedvenc darabjait.

Vásároljon fenntartások nélkül

A vásárlástól számított 30 napon belül a pénzvisszafizetési garancia keretein belül bármelyik Pepco magyarországi üzletben lehetőséged van a termékek cseréjére, vagy amennyiben nem találsz kedvedre való terméket a vásárlás összegét is visszatérítjük.