Kedvencek

Az én üzletem

0

AZ „EGYSZER HASZNÁLATOS PELENKA – A MÁSODIK CSOMAG 50%-KAL OLCSÓBBAN” PROMÓCIÓS
KAMPÁNY SZABÁLYZATA
§ 1.
Általános rendelkezések
A jelen szabályok („Szabályzat”) határozzák meg a „-50% kedvezmény a második termék árából –
Poopeys egyszer használatos pelenkák (PLU: 321691; 321692; 321693; 332952; 332953; 332954)
promóciós kampány (a „Promóciós Kampány”) feltételeit.
1. A Promóciós Kampány szervezője a Pepco Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út
187; adószám: 24979872-2-44, cégjegyzékszám: 01-09-192750) („Szervező”).
2. A Promóciós Kampány a Pepco üzletlánc összes magyarországi üzletében érvényes az üzletek
nyitvatartási idejében („Pepco Üzletek”).
3. A Promóciós Kampány 2022.08.23. napjától kezdve érvényes, és 2022.12.13. napjáig tart, vagy a
Promóciós Kampány alá tartozó termékek készlet erejéig. (a „Promóciós Kampány Feltételei”).
4. A Promóciós Kampány alá tartozik az összes olyan termék, amely a Szabályzat 1-es sz.
Függelékében meghatározott kategóriákba tartozik („Promóciós Termékek”).

§ 2.
A Promóciós Kampány Feltételei

1. A Promóciós Kampányban részt vehet minden olyan személy („Résztvevő”), aki a Promóciós
Kampány Ideje alatt a Pepco üzletekben legalább két promóciós terméket („Termékegyüttes”)
vásárol egyetlen tranzakció során (vagyis olyan tranzakció során, amely egyetlen fiskális számlára
vagy egyetlen blokkra, számlára van rögzítve) a Szabályzatban meghatározott feltételek szerint.
2. Az a Résztvevő, aki egyetlen tranzakció során (vagyis olyan tranzakció során, amely egyetlen
fiskális számlára vagy egyetlen blokkra, számlára van rögzítve) Termékegyüttest vásárol, a két
Promóciós Termék közül az olcsóbb bruttó árából 50% kedvezményre jogosult („Kedvezmény”).
Az ilyen Kedvezményt alkalmazni kell minden Termékegyüttesként megvásárolt Promóciós
Termékre a 2-es sz. Függelékben meghatározott feltételek szerint.
3. A Résztvevő vásárolhat kettőnél több Promóciós Terméket egyetlen tranzakció során (vagyis olyan
tranzakció során, amely egyetlen fiskális számlára vagy egyetlen blokkra, számlára van rögzítve),
ebben az esetben a Promóciós Termékek Termékegyüttesekbe rendezésének szabályait a 2-es sz.
Függelék tartalmazza.
4. A kedvezményt a pénztárnál érvényesítik. A kedvezményt a Promóciós Termék árcímkéjén
meghatározott árra érvényesítik.
5. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Promóciós Kampány részeként felkínált Promóciós
Termékek száma korlátozott, valamint arra, hogy a Promóciós Termékek elérhetősége Pepco
üzletenként változó lehet.
6. A Promóciós Kampány részeként megvásárolt Promóciós Termékeket vissza lehet váltani a
„pénzvisszafizetési garanciára” vonatkozó Szabályzat szerint, amely elérhető a www.pepco.hu
oldalon. Termék csere vagy visszavitel esetén, a Résztvevőnek visszatérítik a visszajuttatott
Promóciós Termék árát, amely a Kedvezményes ár, úgy, ahogy az a fiskális számlán rögzítve lett.

§ 3.
Panaszok

1. Amennyiben a Promóciós Kampány során szabály sértés tapasztal, úgy a Résztvevőnek joga van
panaszt benyújtani.
2. A panaszt 30 napon belül kell benyújtani, attól a naptól számítva, hogy a Résztvevő részt vett a
Promóciós Kampányban.
3. A panaszbenyújtás és a panaszkezelés megkönnyítése érdekében lehetőség van a panaszt
− e-mailen keresztül benyújtani az alábbi e-mail címre: ugyfelszolgalat@pepco.eu
4. A benyújtott panaszban a kérelmezőnek meg kell adnia a kérelmező adatait, hogy tájékoztatni
lehessen a panaszkezelési folyamat kimeneteléről, továbbá meg kell indokolnia a panaszát, meg
kell fogalmaznia igényét, és le kell írnia a körülményeket, amelyek megalapozzák a benyújtott
panaszát.
5. A panaszkezelési folyamat megkönnyítése érdekében a kérelmezőnek a benyújtott panaszhoz
mellékelnie kell a Promóciós Termék(ek) Pepco üzletben történő megvásárlását igazoló bizonylat
fénymásolatát vagy beszkennelt másolatát.
6. A panaszokat a Szervező vizsgálja ki. A panaszt benyújtó Résztvevő onnantól számítva, hogy a
Szervező kézhez kapta a panaszt, 30 napon belül tájékoztatva lesz a panaszára vonatkozó
döntésről.
7. A kérelmező a panaszára vonatkozó döntésről olyan formában lesz tájékoztatva, amilyen
formában benyújtotta panaszát, vagy olyan formában, amelyről a Résztvevő és a Szervező
megállapodott.

§ 4.
Személyes adatok

1. A Résztvevő személyes adatainak kezelője („Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”) értelmében a
Szervező.
2. A személyes adatok védelméhez fűződő jogok az adatvédelmi tisztviselő segítségével
érvényesíthetőek, aki az iodo@pepco.eu címen érhető el.
3. A Résztvevők személyes adatait abból a célból és olyan mértékben dolgozzák fel, ami a Promóciós
Kampány kivitelezéséhez szükséges, mindezt jogos érdekeken alapuló okok alapján végzi az
Adatkezelő a GDPR 6(1)(f) cikke szerint.
4. A fent említett okok miatt, beleértve azt, hogy az adatok átadását abból a célból és olyan
mértékben kell megtenni, ami a Promóciós Kampány kivitelezéséhez szükséges, a személyes
adatok átadása önkéntes, de szükségszerű. Ezek az információk szigorúan bizalmasnak
minősülnek, és kizárólag az Adatkezelő használja őket az Adatvédelmi Irányelvek alapján.
5. A személyes adatokat jogi rendelkezések alapján hozzáférhetővé tehetik olyan szervezeteknek,
amelyeknek felhatalmazásuk van hozzáférni az adatokhoz.
6. Az Adatkezelő írásos megállapodás alapján, kizárólag az Adatkezelő által meghatározott célból és
kizárólag a Promóciós Kampány kivitelezéséhez szükséges mértékben, a GDPR 28-as cikke alapján
megbízhat harmadik fél szervezetet a személyes adatok feldolgozásával.
7. A személyes adatokat harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek nem adjuk át.
8. A személyes adatokat a célok eléréséhez szükséges ideig tároljuk, ideértve a promóciós kampány
lebonyolításának idejét, illetve a jelen Promóciós Kampány befejezéséhez szükséges időt.
9. A Résztvevőnek joga van hozzáférni személyes adataihoz, valamint joga van az ilyen adatok
helyesbítéséhez vagy törléséhez, az ilyen adatkezelés korlátozásához, az adatok hordozásához,
valamint joga van bármikor tiltakozni vagy visszavonni az ilyen személyes adatok kezeléséhez
adott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonásához való jog gyakorlása nem érinti a hozzájárulás
visszavonását megelőző személyes adatok kezelésének jogszerűségét.
10. A Résztvevőnek jogában áll panasszal élni a Személyes Adatok Adatvédelmi Hivatala elnökénél, ha
úgy dönt, hogy személyes adatainak kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit.

§ 5.
Záró rendelkezések
1. A promóciós kampány szabályai elérhetők a Pepco üzletekben és a www.pepco.hu honlapon.
2. A jelen Promóciós Kampányban vállalt kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő
vitás kérdésekről a helyileg illetékes bíróság dönt. Továbbá a helyileg illetékes Polgármesteri
Hivatal Jegyzőjéhez vagy az illetékes Járási Hivatal, mint Fogyasztóvédelmi Hatósághoz
fordulhat.
Mellékletek:
– 1. számú melléklet – A Promóciós Kampány által érintett termékek.
– 2. sz. melléklet – Promóciós termékek termékszettekbe rendezésének szabályai és a kedvezmény
kiszámításának módja.

– 1. számú melléklet – A Promóciós Kampány által érintett termékkategóriák.
• 321691 Poopeys MIDI Pelenka 40 db
• 321692 Poopeys MAXI Pelenka 33 db
• 321693 Poopeys JUNIOR Pelenka 28 db
• 332952 Poopeys MIDI Pelenka 40 db új minőség
• 332953 Poopeys MAXI Pelenka 33 db új minőség
• 332954 Poopeys JUNIOR Pelenka 28 db új minőség

– 2. sz. melléklet – Promóciós termékek termékszettekbe rendezésének szabályai, az engedélyezett
kedvezmények, példák a kedvezmény kiszámításának módjára.

Promóciós termékek termékszettekbe rendezése
A termékszettek 2 termékből vagy 2-vel osztható számból állnak. Abban az esetben, ha egy
résztvevő kettőnél több promóciós terméket vásárol, ezek a termékek termékszettekké
egyesülnek a következő módon:
(i) Ha a termékek száma osztható 2-vel, az összes megvásárolt promóciós terméket egyetlen
termékszettnek kell tekinteni;
(ii) Ha a termékek száma nem osztható 2-vel, akkor a legdrágább promóciós terméket vagy
termékeket ki kell vonni a Promóciós Kampány hatálya alól, és a termékszettbe sem
tartoznak bele, míg a többi promóciós terméket egyetlen termékszetté kell egyesíteni.

Engedélyezett és érvényes kedvezmény
Amennyiben két promóciós termék kerül megvásárlásra egy termékszetten belül, az ilyen
vásárlásra engedélyezett kedvezmény mértéke a legolcsóbb promóciós termék árának 50%-a.
Ha kettőnél több promóciós termék kerül megvásárlásra egy termékszetten belül, az ilyen
promóciós termékek árait veszik figyelembe, és a kedvezmény a legolcsóbb promóciós termék ára
50%-ának megfelelő összegben vehető igénybe.
A kedvezményt a készletben található összes megvásárolt promóciós termék közül a legolcsóbb
árához képest számítjuk ki.

Példák az engedélyezett engedményekre
1. példa
Egy résztvevő két promóciós terméket vásárol:
– az első az árcímkéjén feltüntetett áron, vagyis 240 FT-ért,
– a második a megfelelő árcímkén feltüntetett áron, vagyis 360 FT-ért,
A Kedvezmény összege egy ilyen szettre összesen 120 Ft. A kedvezménty az akciós termékek közül
a legolcsóbb áránál tüntetjük fel a nyugtán, amely jelen esetben összesen 120 Ft. A kedvezmény
megadása után a résztvevő összesen 480Ft-t fizet a kiválasztott szettért (600,00 Ft helyett).

2. példa
Egy résztvevő négy promóciós terméket vásárol:
– az elsőt az árcímkéjén feltüntetett áron, azaz 240 FT-ért;
– a másodikat az árcímkéjén feltüntetett áron azaz 360 FT-ért;
– a harmadikat az árcímkéjén feltüntetett áron azaz 780 Ft-ért;
– a negyediket az árcímkéjén feltüntetett áron azaz 900 FT-ért;
Az engedélyezett teljes kedvezmény összege 300 Ft (és a két legolcsóbb akciós termék árának
összege). A termékek árai a következőképpen alakulnak:
– az első termék ára az adóbizonylaton 120 Ft lesz (a kedvezmény 120 Ft);
– az második termék ára az adóbizonylaton 180 Ft lesz (a kedvezmény 180 Ft);
– a harmadik termék ára az adóbizonylaton 780 Ft lesz;
– a negyedik termék ára az adóbizonylaton 900 Ft lesz;
A résztvevő által mindkét ilyen termékszettért fizetendő teljes ár 1980 Ft (2280 Ft helyett).

3. példa
Egy résztvevő öt promóciós terméket vásárol:
az elsőt az árcímkéjén feltüntetett áron, azaz 240 FT-ért;
– a másodikat az árcímkéjén feltüntetett áron azaz 360 FT-ért;
– a harmadikat az árcímkéjén feltüntetett áron azaz 780 Ft-ért;
– a negyediket az árcímkéjén feltüntetett áron azaz 900 FT-ért;
– az ötödiket az árcímkéjén feltüntetett áron azaz 1800 Ft-ért;
Az ötödik, legdrágább termék nem szerepel a termékszettben. Az engedélyezett teljes
kedvezmény összege 300 Ft. A termékek árai a következő képpen alakulnak:
– az első termék ára az adóbizonylaton 120 Ft lesz (a kedvezmény 120 Ft);
– az második termék ára az adóbizonylaton 180 Ft lesz (a kedvezmény 180 Ft);
– a harmadik termék ára az adóbizonylaton 780 Ft lesz;
– a negyedik termék ára az adóbizonylaton 900 Ft lesz;
– az ötödik termék ára az adóbizonylaton 1800 Ft lesz;
A résztvevő által a kedvezmény engedélyezése után fizetendő teljes ár 3780 Ft (4080 Ft helyett).

Miért érdemes a Pepco-ban vásárolni?

Közel vagyunk hozzád

Közel 350 üzlet az ország egész területén.

Mindig alacsony árak

A Pepco-ban mindent megtalálsz, amire szükséged van, a legalacsonyabb áron.

Széles választék

A Pepco-ban széles termékválaszték vár, hogy a család összes tagja megtalálja kedvenc darabjait.

Vásároljon fenntartások nélkül

A vásárlástól számított 30 napon belül a pénzvisszafizetési garancia keretein belül bármelyik Pepco magyarországi üzletben lehetőséged van a termékek cseréjére, vagy amennyiben nem találsz kedvedre való terméket a vásárlás összegét is visszatérítjük.