Kedvencek

Az én üzletem

0

1.

Általános rendelkezések

 1. E szabályzat (Szabályzat) a „Kettőt fizet, hármat vihet” promóciós kampány (Promóciós kampány) szabályait határozza meg.
 2. A promóciós kampány szervezője a PEPCO Hungary Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 187., cégnyilvántartási szám: 01-09-192750, adószám: 24979872-2-44) (továbbiakban: „Szervező”).
 3. A promóciós kampány a PEPCO üzletlánc valamennyi, Magyarország területén üzemelő üzletében (PEPCO üzletek) zajlik nyitvatartási időben.
 4. A Promóciós kampány 03.23-tól  2023.03.29-ig vagy a Promóciós kampányban szereplő termékek készletének erejéig tart (továbbiakban: „Promóciós kampány időtartama”) .
 5. A Promóciós kampány a Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott kategóriákba tartozó valamennyi termékre (továbbiakban: „Promóciós termékek”) kiterjed.

 

2.

A Promóciós kampány szabályai és feltételei

 1. A promóciós kampány résztvevője (továbbiakban: „Résztvevő”) bármely cselekvőképes személy lehet, aki a Promóciós kampány időtartama alatt a PEPCO üzletekben legalább három promóciós terméket (továbbiakban: „Termékegyüttes”) vásárol egyetlen tranzakció (azaz egyetlen adóügyi bizonylaton vagy egyetlen áfás számlán rögzített tranzakció) keretében, a Szabályzatban meghatározott feltételek szerint.
 2. A Termékegyüttest egyetlen tranzakció keretében (azaz egyetlen adóügyi bizonylaton vagy egyetlen áfás számlán rögzített tranzakcióval) megvásárló Résztvevő a három megvásárolt promóciós termék közül a legolcsóbb bruttó árából 1 forinttal csökkentett kedvezményt kap (Kedvezmény). Ezt a Kedvezményt a 2. számú mellékletben meghatározott feltételek szerint, minden, Termékegyüttesként megvásárolt Promóciós termékre alkalmazandó.
 3. Egy Résztvevő egyetlen tranzakcióban (azaz egyetlen adóügyi bizonylaton vagy egyetlen áfás számlán rögzített tranzakcióban) háromnál több Promóciós terméket is vásárolhat, az ilyen esetekre vonatkozó, a Promóciós termékek Termékegyüttesekben történő egyesítésének szabályait a 2. számú melléklet tartalmazza.
 4. A kedvezményt a pénztárnál érvényesítik. A promóciós termékek árcéduláin feltüntetett árakra vonatkozik.
 5. A Szervező fenntartja, hogy a promóciós kampány keretében kínált Promóciós termékek száma korlátozott, és az egyes Promóciós termékek elérhetősége PEPCO üzletenként eltérő lehet.
 6. A Promóciós kampány részeként vásárolt promóciós termékek a pepco.hu weboldalon elérhető „pénzvisszafizetési garancia” Szabályzatnak megfelelően visszaküldhetők. Visszaküldés esetén a Résztvevő a visszaküldött Promóciós termék árát a Kedvezmény levonásával és az adóügyi bizonylaton feltüntetetteknek megfelelően kapja vissza.

 

3.

Panasztétel

 1. Abban az esetben, ha a Promóciós kampányt a Szabályzat megsértésével bonyolították le, a Résztvevőnek joga van panaszt tenni.
 2. A panaszt attól a naptól számított 30 napon belül lehet benyújtani, amikor a Résztvevő részt vett a Promóciós kampányban.
 3. A panaszbejelentés és kezelés folyamatának gördülékenysége érdekében panaszt az alábbi módon lehet benyújtani:
 • az alábbi e-mail címre küldött elektronikus levélben: ugyfelszolgalat@pepco.eu
 1. A panasztétel során a panaszosnak fel kell tüntetnie az adatait, hogy tájékoztatást kaphasson a panaszkezelési eljárás eredményéről, továbbá meg kell jelölnie a panasztétel okát, meg kell fogalmaznia követelését, és ismertetnie kell a panaszt megalapozó körülményeket.
 2. A panaszkezelési folyamat gördülékenysége érdekében a beküldött panaszhoz a panaszosnak csatolnia kell a Promóciós termék(ek) PEPCO üzletekben lebonyolított vásárlását igazoló bizonylat fénymásolatát vagy szkennelt másolatát.
 3. A panaszokat a Szervező bírálja el. A panaszt benyújtó Résztvevőt a Szervező a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az azzal kapcsolatos döntésről.
 4. A panaszos a panaszával kapcsolatos döntésről ugyanolyan formában kap tájékoztatást, mint amelyben a panaszát benyújtotta, vagy bármely más, a résztvevő és a Szervező által elfogadott módon.

 

4.

Személyes adatok

 1. A természetes személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) értelmében, a Résztvevők személyes adatainak adatkezelője (továbbiakban: „Adatkezelő”) a Szervező.
 2. A személyes adatok védelmére vonatkozó jogok érvényesítése az Adatvédelmi tisztviselőn keresztül lehetséges, akivel az iodo@pepco.eu e-mail címen lehet felvenni a kapcsolatot.
 3. A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján, a Résztvevők személyes adatait a Promóciós kampány lefolytatásához szükséges célból és mértékben, az Adatkezelő által érvényesített jogos érdekek alapján kezeljük.
 4. A személyes adatok közlése önkéntes, de szükséges a fent említett célok érdekében, beleértve a Promóciós kampány lefolytatásához szükséges célt és mértéket is. Ezek az információk szigorúan bizalmasak, és kizárólag az Adatkezelő használja fel őket, az Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően.
 5. A személyes adatok kizárólag a jogszabályi rendelkezések alapján bocsáthatók az arra jogosult szervezetek rendelkezésére.
 6. A GDPR 28. cikkének megfelelően, az Adatkezelő írásbeli megállapodás alapján megbízhat harmadik személyeket a személyes adatok feldolgozásával, kizárólag az Adatkezelő által meghatározott célból és a Promóciós kampány lebonyolításához szükséges mértékben.
 7. Személyes adatokat nem adunk át harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek.
 8. A személyes adatokat a célok megvalósításához szükséges ideig tároljuk – ideértve a Promóciós kampány lefolytatását –, a Promóciós kampány befejezéséhez szükséges ideig.
 9. A Résztvevőnek joga van a személyes adataihoz történő hozzáféréshez, illetve az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, az adatkezelés vagy az adatok hordozhatóságának korlátozásához, valamint ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon az ilyen személyes adatok kezelése ellen, vagy visszavonja az azokra vonatkozó kezelési joghoz való hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonásához való jog gyakorlása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.
 10. A Résztvevő jogosult panaszt tenni a Személyes Adatok Védelméért Felelős Iroda elnökénél, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti a GDPR rendelkezéseit.

 

5.

Záró rendelkezések

 1. A Promóciós kampány Szabályzata elérhető a PEPCO üzletekben és az alábbi weboldalon: www.pepco.hu.
 2. A jelen Szabályzatban nem rendezett kérdések vonatkozásában a magyarországi jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 3. A jelen Promóciós kampány szerinti kötelezettségek teljesítéséből eredő bármely vita ügyében az illetékes bíróság dönt.

 

 

Mellékletek:

– 1. melléklet – A Promóciós kampány által érintett termékek.

– 2. melléklet – A Promóciós termékek Termékegyüttesekbe történő összeállításának szabályzata és a Kedvezmény kiszámításának módszere.

 

 

 

 1. melléklet – A Promóciós kampány által érintett termékkategóriák
SKU részleg SKU osztály SKU kategória
a Baba Lány ruházat a Póló BL a Póló – rövidujjú
a Baba Lány ruházat a Póló BL c Póló – hosszúujjú
b Baba Fiú ruházat a Póló BF a Póló – rövidujjú
b Baba Fiú ruházat a Póló BF c Póló – hosszúujjú
a Lány ruházat (104-134) a Póló L a Póló – rövidujjú
a Lány ruházat (104-134) a Póló L c Póló – hosszúujjú
b Lány ruházat (134-170) a Póló TL a Póló – rövidujjú
b Lány ruházat (134-170) a Póló TL c Póló – hosszúujjú
a Fiú ruházat (104-134) a Póló F a Póló – rövidujjú
a Fiú ruházat (104-134) a Póló F c Póló – hosszúujjú
b Fiú ruházat (134-170) a Póló TF a Póló – rövidujjú
b Fiú ruházat (134-170) a Póló TF c Póló – hosszúujjú

 

 

 

 

 

 1. melléklet – A Promóciós termékek Termékegyüttesekbe történő összeállításának szabályzata, Engedélyezett Kedvezmények, a Kedvezmény kiszámítási módszereit illusztráló példák

 

A Promóciós termékek Termékegyüttesekbe történő összeállítása

A Termékegyüttesek 3 termékből, illetve 3-mal osztható számú termékből állnak.  Ha a Résztvevő háromnál több Promóciós terméket vásárol, úgy az adott Termékeket a következő módon kell Termékegyüttessé egyesíteni:

 • Ha a termékek száma 3-mal osztható, úgy az összes megvásárolt Promóciós terméket egyetlen Termékegyüttessé kell egyesíteni; továbbá
 • Ha a termékek száma 3-mal nem osztható, akkor a Promóciós kampány a legdrágább Promóciós termékre vagy termékekre nem vonatkozik, így az(ok) nem képez(ik) a Termékegyüttes részét, míg a többi Promóciós terméket egyetlen Termékegyüttessé kell egyesíteni.

 

Megengedett és alkalmazott Kedvezmény

Minden olyan esetben, amikor három darab, egy Termékegyüttessé egyesített Promóciós termék kerül megvásárlásra, az adott vásárlásra megengedett Kedvezmény a legolcsóbb Promóciós termék árával egyezik meg.

Minden olyan esetben, amikor háromnál több, egy Termékegyüttessé egyesített Promóciós termék kerül megvásárlásra, figyelembe kell venni az összes Promóciós termék árát, és a megengedett Kedvezmény mértéke a Termékegyüttes részét képező legolcsóbb Promóciós termékek árának összegével egyezik meg.

A Kedvezmény az összeállított Termékegyüttesben megvásárolt összes Promóciós termék árára alkalmazandó, az egyes termékek árával arányosan.

 

Példák az megengedett Kedvezményre

 1. példa

Egy Résztvevő három promóciós terméket vásárol:

 • az első terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 780,00 HUF,
 • a második terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 1550,00 HUF,
 • a harmadik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 1550,00 HUF,

Az erre a Termékegyüttesre megengedett Kedvezmény összege 779,00 HUF.  Az adóügyi bizonylaton a Kedvezményt az egyes Promóciós termékek árára arányosan kell alkalmazni és a Résztvevő által az ezért a Termékegyüttesért fizetendő teljes ár a Kedvezmény érvényesítése után 3101,00 HUF (3880,00 HUF helyett).

 

 

 

 1. példa

Egy Résztvevő hat Promóciós terméket vásárol:

– az első terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 390,00 HUF;

– a második terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 940,00 HUF;

– a harmadik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 1550,00 HUF;

– a negyedik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 780,00 HUF,

– az ötödik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 1200,00 HUF,

– a hatodik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 2300,00 HUF.

A teljes megengedett Kedvezmény összege 1168,00 HUF (amely a két legolcsóbb Promóciós termék 1-1 forinttal csökkentett árának összege).  Az adóügyi bizonylaton a Kedvezményt az egyes Promóciós termékek árára arányosan kell alkalmazni.

A Résztvevő által a két ilyen Termékegyüttesért fizetendő teljes ár 5992,00 HUF (7160,00 HUF helyett).

 

 1. példa

Egy Résztvevő hét Promóciós terméket vásárol:

– az első terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 390,00 HUF;

– a második terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 940,00 HUF;

– a harmadik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 1550,00 HUF;

– a negyedik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 780,00 HUF,

– az ötödik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 1200,00 HUF,

– a hatodik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 600,00 HUF .

– a hetedik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 23000,00 HUF.

 

A hetedik, egyben legdrágább termék nem képezi a Termékegyüttes részét.  A teljes megengedett Kedvezmény összege 1168,00 HUF.  Az adóügyi bizonylaton a Kedvezményt az egyes Promóciós termékek árára arányosan kell alkalmazni.

 

A Résztvevő által fizetendő teljes ár a Kedvezmény érvényesítése után 5992,00 HUF (7160,00 HUF helyett).

 

Miért érdemes a Pepco-ban vásárolni?

Közel vagyunk hozzád

Közel 350 üzlet az ország egész területén.

Mindig alacsony árak

A Pepco-ban mindent megtalálsz, amire szükséged van, a legalacsonyabb áron.

Széles választék

A Pepco-ban széles termékválaszték vár, hogy a család összes tagja megtalálja kedvenc darabjait.

Vásároljon fenntartások nélkül

A vásárlástól számított 30 napon belül a pénzvisszafizetési garancia keretein belül bármelyik Pepco magyarországi üzletben lehetőséged van a termékek cseréjére, vagy amennyiben nem találsz kedvedre való terméket a vásárlás összegét is visszatérítjük.