-50% a második termék árából KIJELÖLT TÁROLÓKRA ÉS SZENNYESTARTÓKRA

Kedvencek (0)

Az én üzletem

0

Kettőt fizet hármat vihet!

A „KETTŐT FIZET, HÁRMAT VIHET” PROMÓCIÓS KAMPÁNY SZABÁLYZATA
§ 1.
Általános rendelkezések
1. E szabályzat (Szabályzat) a „Kettőt fizet, hármat vihet” promóciós kampány (Promóciós kampány)
szabályait határozza meg.
2. A promóciós kampány szervezője a Pepco Hungary Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 187.,
cégnyilvántartási szám: 01-09-192750, adószám: 24979872-2-44) (továbbiakban: „Szervező”).
3. A promóciós kampány a Pepco üzletlánc valamennyi, Magyarország területén üzemelő üzletében
(Pepco üzletek) zajlik nyitvatartási időben.
4. A Promóciós kampány 2023.12.01-től 2023.12.07-ig vagy a Promóciós kampányban szereplő
termékek készletének erejéig tart (továbbiakban: „Promóciós kampány időtartama”) .
5. A Promóciós kampány a Szabályzat 2. számú mellékletében meghatározott kategóriákba tartozó
valamennyi termékre (továbbiakban: „Promóciós termékek”) kiterjed.
§ 2.
A Promóciós kampány szabályai és feltételei
1. A promóciós kampány résztvevője (továbbiakban: „Résztvevő”) bármely cselekvőképes személy
lehet, aki a Promóciós kampány időtartama alatt a Pepco üzletekben legalább három promóciós
terméket (továbbiakban: „Termékegyüttes”) vásárol egyetlen tranzakció (azaz egyetlen adóügyi
bizonylaton vagy egyetlen áfás számlán rögzített tranzakció) keretében, a Szabályzatban
meghatározott feltételek szerint.
2. A Termékegyüttest egyetlen tranzakció keretében (azaz egyetlen adóügyi bizonylaton vagy
egyetlen áfás számlán rögzített tranzakcióval) megvásárló Résztvevő a három megvásárolt
promóciós termék közül a legolcsóbb bruttó árából 1 forinttal csökkentett kedvezményt kap
(Kedvezmény). Ezt a Kedvezményt a 4. számú mellékletben meghatározott feltételek szerint,
minden, Termékegyüttesként megvásárolt Promóciós termékre alkalmazandó.
3. Egy Résztvevő egyetlen tranzakcióban (azaz egyetlen adóügyi bizonylaton vagy egyetlen áfás
számlán rögzített tranzakcióban) háromnál több Promóciós terméket is vásárolhat, az ilyen
esetekre vonatkozó, a Promóciós termékek Termékegyüttesekben történő egyesítésének
szabályait a 4. számú melléklet tartalmazza.
4. A kedvezményt a pénztárnál érvényesítik. A promóciós termékek árcéduláin feltüntetett árakra
vonatkozik.
5. A Szervező fenntartja, hogy a promóciós kampány keretében kínált Promóciós termékek száma
korlátozott, és az egyes Promóciós termékek elérhetősége Pepco üzletenként eltérő lehet.
6. A Promóciós kampány részeként vásárolt promóciós termékek a www.pepco.hu weboldalon
elérhető „pénzvisszafizetési garancia” Szabályzatnak megfelelően visszaküldhetők. Visszaküldés
2
esetén a Résztvevő a visszaküldött Promóciós termék árát a Kedvezmény levonásával és az
adóügyi bizonylaton feltüntetetteknek megfelelően kapja vissza.
§ 3.
Panasztétel
1. Abban az esetben, ha a Promóciós kampányt a Szabályzat megsértésével bonyolították le, a
Résztvevőnek joga van panaszt tenni.
2. A panaszt attól a naptól számított 30 napon belül lehet benyújtani, amikor a Résztvevő részt vett
a Promóciós kampányban.
3. A panaszbejelentés és kezelés folyamatának gördülékenysége érdekében panaszt az alábbi
módon lehet benyújtani:
− az alábbi e-mail címre küldött elektronikus levélben: ugyfelszolgalat@pepco.eu
4. A panasztétel során a panaszosnak fel kell tüntetnie az adatait, hogy tájékoztatást kaphasson a
panaszkezelési eljárás eredményéről, továbbá meg kell jelölnie a panasztétel okát, meg kell
fogalmaznia követelését, és ismertetnie kell a panaszt megalapozó körülményeket.
5. A panaszkezelési folyamat gördülékenysége érdekében a beküldött panaszhoz a panaszosnak
csatolnia kell a Promóciós termék(ek) Pepco üzletekben lebonyolított vásárlását igazoló bizonylat
fénymásolatát vagy szkennelt másolatát.
6. A panaszokat a Szervező bírálja el. A panaszt benyújtó Résztvevőt a Szervező a panasz
beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az azzal kapcsolatos döntésről.
7. A panaszos a panaszával kapcsolatos döntésről ugyanolyan formában kap tájékoztatást, mint
amelyben a panaszát benyújtotta, vagy bármely más, a résztvevő és a Szervező által elfogadott
módon.
§ 4.
Személyes adatok
1. A természetes személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi
rendelet, GDPR) értelmében, a Résztvevők személyes adatainak adatkezelője (továbbiakban:
„Adatkezelő”) a Szervező.
2. A személyes adatok védelmére vonatkozó jogok érvényesítése az Adatvédelmi tisztviselőn
keresztül lehetséges, akivel az iodo@pepco.eu e-mail címen lehet felvenni a kapcsolatot.
3. A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján, a Résztvevők személyes adatait a Promóciós
kampány lefolytatásához szükséges célból és mértékben, az Adatkezelő által érvényesített jogos
érdekek alapján kezeljük.
4. A személyes adatok közlése önkéntes, de szükséges a fent említett célok érdekében, beleértve a
Promóciós kampány lefolytatásához szükséges célt és mértéket is. Ezek az információk szigorúan
3
bizalmasak, és kizárólag az Adatkezelő használja fel őket, az Adatvédelmi szabályzatnak
megfelelően.
5. A személyes adatok kizárólag a jogszabályi rendelkezések alapján bocsáthatók az arra jogosult
szervezetek rendelkezésére.
6. A GDPR 28. cikkének megfelelően, az Adatkezelő írásbeli megállapodás alapján megbízhat
harmadik személyeket a személyes adatok feldolgozásával, kizárólag az Adatkezelő által
meghatározott célból és a Promóciós kampány lebonyolításához szükséges mértékben.
7. Személyes adatokat nem adunk át harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek.
8. A személyes adatokat a célok megvalósításához szükséges ideig tároljuk – ideértve a Promóciós
kampány lefolytatását –, a Promóciós kampány befejezéséhez szükséges ideig.
9. A Résztvevőnek joga van a személyes adataihoz történő hozzáféréshez, illetve az adatok
helyesbítéséhez vagy törléséhez, az adatkezelés vagy az adatok hordozhatóságának
korlátozásához, valamint ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon az ilyen személyes adatok kezelése
ellen, vagy visszavonja az azokra vonatkozó kezelési joghoz való hozzájárulását. A hozzájárulás
visszavonásához való jog gyakorlása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés
jogszerűségét.
10. A Résztvevő jogosult panaszt tenni a Személyes Adatok Védelméért Felelős Iroda elnökénél,
amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti a GDPR rendelkezéseit.
§ 5.
Záró rendelkezések
1. A Promóciós kampány Szabályzata elérhető a Pepco üzletekben és az alábbi weboldalon:
www.pepco.hu.
2. A jelen Szabályzatban nem rendezett kérdések vonatkozásában a magyarországi jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
3. A jelen Promóciós kampány szerinti kötelezettségek teljesítéséből eredő bármely vita ügyében az
illetékes bíróság dönt.
4
Mellékletek:
– 1. melléklet – A Promóciós Kampányban résztvevő üzletek.
– 2.1. melléklet – A Promóciós kampány által érintett termékkategóriák.
– 2.2. melléklet – A Promóciós kampány által érintett további termékek.
– 3. melléklet – A Promóciós kampányból kizárt termékkategóriák.
– 4. melléklet – A Promóciós termékek Termékegyüttesekbe történő összeállításának szabályzata és a
Kedvezmény kiszámításának módszere.
5
1. melléklet – A Promóciós Kampányban résztvevő üzletek
3502 – 1046 Budapest, Szent Imre u. 1. 3627 – 3525 Miskolc, Szentpáli u. 2-6.
3503 – 8600 Siófok, Dózsa Gy. u. 25. 3628 – 3950 Sárospatak, Rákóczi út 35.
3504 – 3508 Miskolc, Pesti út 19. 3629 – 7500 Nagyatád, Árpád u. 71.
3505 – 3508 Miskolc, Mésztelep u. 1/a 3630 – 1095 Budapest, Soroksári út 138-142.
3506 – 4031 Debrecen, Kishatár út 34/b. 3631 – 1103 Budapest, Sibrik M. út 30.
3507 – 3300 Eger, Törvényház u.. 4. 3632 – 9025 Győr, Csipkegyári út 11
3508 – 4400 Nyíregyháza, Szegfű u.75. 3633 – 2330 Dunaharaszti, Némedi út 69.
3509 – 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. 3634 – 9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 35.
3510 – 1152 Budapest, Szentmihályi út 131. 3635 – 5000 Szolnok, Csóka utca 1.
3511 – 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 1. 3636 – 6300 Kalocsa, Széchenyi út 39.
3512 – 2234 Maglód, Eszterházy János u. 1. 3637 – 8000 Székesfehérvár, Palotai út 1.
3513 – 1138 Budapest, Váci út 178. 3638 – 1146 Budapest, Szabó József utca 6.
3514 – 6000 Kecskemét, Izsáki út 12. 3639 – 3200 Gyöngyös, Koháry út 27.
3515 – 8200 Veszprém, Dornyai Béla u. 4. 3640 – 2900 Komárom, Táncsics Mihály u. 91.
3516 – 4026 Debrecen, Péterfia u. 18. 3641 – 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 5/a
3517 – 7400 Kaposvár, Achim András u. 4. 3642 – 4060 Balmazújváros, Debreceni utca 2.
3518 – 6729 Szeged, Szabadkai u. 7.
3643 – 4220 Hajdúböszörmény, Baltazár Dezső utca
8-16.
3519 – 6500 Baja, Gránátos u. 20. 3644 – 8800 Nagykanizsa, Dózsa György út 123.
3520 – 8000 Székesfehérvár, Szent Florián krt.
13. 3645 – 7400 Kaposvár, Petőfi utca 56.
3521 – 2120 Dunakeszi, Nádas u. 8. 3646 – 8300 Tapolca, Deák ferenc utca 6.
3522 – 1191 Budapest, Üllői út 201. 3647 – 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6.
3523 – 9700 Szombathely, Varasd út. 1. 3648 – 2890 Tata, Május 1. u. 33
3524 – 9701 Szombathely, Szent Gellért u. 66. 3650 – 1173 Budapest, Kaszáló utca 45.
3525 – 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. 3651 – 9600 Sárvár, Rákóczi Ferenc u. 16
3526 – 2220 Vecsés, Fő út 246-248. 3652 – 8230 Balatonfüred, Jókai mór u. 19. Coop
3527 – 8400 Ajka, Fő út 29. 3654 – 7900 Szigetvár, Horvát márk tér 4. Fszt 1/a
3528 – 9023 Győr, Fehérvári út 3.
3655 – 3400 Mezőkövesd, Mezőkövesd Mátyás
király út 54
3529 – 8900 Zalaegerszeg, Stadion út 5. 3656 – 9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai utca 67
3530 – 2083 Solymár, Tersztyánszky út 100. 3657 – 9330 Kapuvár , Kapuvár Fő tér 27.
3531 – 5000 Szolnok, Ady E. u. 28/A 3658 – 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 16/a
3532 – 9012 Győr, Malomszéki út. 9. 3659 – 6000 Kecskemét, Petőfi sándor utca 5.
3533 – 9400 Sopron, Ipar krt. 30. 3660 – 7940 Szentlőrinc, Pécsi utca 8
3534 – 3580 Tiszaújváros, Mátyás király u. 13. 3661 – 3780 Edelény, Edelény Antal György út 22
3535 – 2730 Albertirsa, Vasút út 4. 3662 – 2360 Gyál, Ady Endre utca 20
3536 – 2040 Budaörs, Sport u. 2-4. 3663 – 1076 Budapest, Garay tér 20
3537 – 9023 Győr, Vasvári P. út 1/a 3664 – 8380 Hévíz, Nagyparkoló tér 2. földszint 7-12
3538 – 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 68/2
3665 – 2760 Nagykáta, Nagykáta, Petőfi Sándor út
11
3539 – 8500 Pápa, Celli út 19. 3666 – 9900 Körmend, Körmend, Rákóczi utca 57/A
3540 – 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 2. 3667 – 9300 Csorna, Csorna, Árpád u 2.
3541 – 8800 Nagykanizsa, Táborhely u. 4. 3668 – 4254 Nyíradony, Nyíradony, Árpád tér 8
3542 – 3200 Gyöngyös, Vásár u. 2. 3669 – 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 5
3543 – 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. 3670 – 9700 Szombathely, Körmendi út 52-54.
3544 – 6400 Kiskunhalas, Füzér u. 2. 3671 – 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11/1.
6
3545 – 4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi út 9.
3672 – 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca
57.
3546 – 2030 Érd, Budai út 9. 3673 – 2100 Gödöllő, Dózsa György út 67
3547 – 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.
12-14. 3674 – 7130 Tolna, Deák Ferenc utca 34.
3548 – 7700 Mohács, Pécsi út 61. 3675 – 6060 Tiszakécske, Béke u. 145.
3549 – 2890 Tata, Ring u. 1. 3676 – 2740 Abony, Abony, Ceglédi út 4.
3550 – 5300 Karcag, Kertész József u. 14. 3677 – 2092 Budakeszi, Budakeszi Bianka utca 1.
3551 – 5000 Szolnok, Felső Szandai rét 3. 3678 – 5100 Jaszbereny, Nagykátai út 24.
3552 – 1118 Budapest, Rétköz u. 7. 3679 – 2600 Vác South, Deres utca 1/b.
3553 – 2112 Veresegyház, Budapesti út 1. 3680 – 4320 Nagykálló 1, Árpád utca 6.
3554 – 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1.
3681 – 5200 Törökszentmiklós 1, Kossuth Lajos utca
154.
3555 – 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3. 3682 – 5630 Bekes, Kossuth utca 3
3556 – 9500 Celldömölk, Sági u. 41.
3683 – 3527 Miskolc 5, Auchan, József Attila utca
87.
3557 – 2316 Tököl, Hermina út 1-3.
3684 – 7100 Szekszárd Park Center, Tartsay Vilmos
utca 42.
3559 – 2049 Diósd, Balaton út 2/a 3685 – 1193 Budapest, Üllöi út 266.
3560 – 1051 Budapest, Károly krt. 20. 3686 – 6000 Kecskemet, Korona utca 2.
3561 – 7631 Pécs, Kincses út 1 3688 – 8100 Várpalota, Fekete Gyémánt utca 2.
3562 – 2200 Monor, 4-es főút 33.9 km 3689 – 7090 Tamási, Szabadság u. 22.
3563 – 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 13. 3690 – 7020 Dunaföldvár, Paksi út 5.
3564 – 1117 Budapest, Hunyadi János út 19. 3691 – 2500 Esztergom Tesco, Matyas kiraly u. 30.
3565 – 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 21-
23. 3692 – 8200 Veszprém 3, Budapest út 20-28.
3566 – 5700 Gyula, Kétegyházi út 1. 3693 – 6900 Makó, Csanád Vezér tér 31.
3567 – 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80/A 3694 – 7400 Kaposvár, Árpád u. 20
3568 – 9700 Szombathely, Viktória u. 2. 3696 – 2481 Velence, Tópart utca 47.
3569 – 8360 Keszthely, Murvás u. 2. 3697 – 8600 Siófok, Vak Bottyán u. 31.
3570 – 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 119. 3698 – 9400 Sopron, Bánfalvi út 8.
3571 – 6726 Szeged, Szőregi út 80. 150001 – 3360 Heves, Szerelem Alfréd út 5.
3572 – 4300 Nyírbátor, Debreceni út 71. 150002 – 5350 Tiszafüred, Rét utca 8.
3573 – 5290 Ózd, Sárli út 4. 150003 – 4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 14.
3574 – 5400 Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 21. 150004 – 2370 Dabas, Bartók Béla út 42.
3575 – 8700 Marcali, Széchenyi u. 34. 150005 – 5220 Szeghalom, Tildy Zoltán utca 1.
3576 – 5650 Mezőberény, Fő u. 2. A lh., Fsz. 1. 150006 – 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C.
3577 – 4031 Debrecen, Kishegyesi út 1-11. 150007 – 5420 Túrkeve, Táncsics Mihály utca 6.
3578 – 5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út
132. 150008 – 7634 Pécs, Makay István út 11/b.
3579 – 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó út 17-
19. 150009 – 6600 Szentes, Csongrádi út 67.
3580 – 9700 Kőszeg, Pogányi út 7. 150010 – 3390 Füzesabony, Rákóczi út 81.
3582 – 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 5-7. 150011 – 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 1.
3583 – 4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 36. 150012 – 8960 Lenti, Széchenyi István tér 8.
3584 – 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 15. 150013 – 5900 Orosháza, Könd utca 52.
3585 – 5540 Szarvas, Kossuth tér 2. 150014 – 4150 Püspökladány, Petőfi út 1.
3586 – 7300 Komló, Alkotmány u. 50. 150015 – 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 31.
3587 – 1106 Budapest, Kerepesi út 73. 150016 – 1119 Budapest, Hadak útja 1.
7
3588 – 8622 Szántód , Május 1. u. 10. 150017 – 8060 Mór, Köztársaság tér 1.
3589 – 6000 Kecskemét, Talfája köz 1. 150018 – 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.
3590 – 7150 Bonyhád , Völgység u. 8. 150019 – 3300 Eger, Cifrakapu utca 164.
3591 – 1201 Budapest, Kossuth L. U. 22-24. ,
fszt. 1. 150020 – 6430 Bácsalmás, Szent János utca 11.
3592 – 7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 9. 150021 – 4700 Mátészalka, Zöldfa utca 89/b.
3593 – 1182 Budapest, Üllői út 661. 150022 – 2051 Biatorbágy, Csodaszarvas u. 4.
3594 – 8220 Balatonalmádi, Szabolcs u. 2. 150023 – 6237 Kecel, Vasút utca 20.
3595 – 2120 Dunakeszi, Fő út 190. 150024 – 1088 Budapest, József körút 5.
3596 – 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út
154-170. 150025 – 1032 Budapest, Bécsi út 154.
3597 – 3630 Balatonboglár, Klapka u. 30. 150026 – 8640 Fonyód, Blaha Lujza utca 6.
3598 – 2700 Cegléd, Kőrösi út 38. 150027 – 2000 Szentendre, Ady Endre út 22.
3599 – 7800 Siklós, Mária u. 2. 150028 – 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A
3600 – 6724 Szeged, Londoni krt. 3. 150029 – 1065 Budapest, Nagymező utca 44.
3601 – 2060 Bicske, Csabdi út 4. 150030 – 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 185.
3602 – 1083 Budapest, Futó u. 37-45. 150031 – 2837 Vértesszőlős, Határ út 1-3.
3603 – 7632 Pécs, Megyeri út 76. 150032 – 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4.
3604 – 2151 Fót, Fehérkő u. 1. 150033 – 4244 Újfehértó, Gyár u. 1.
3605 – 3700 Kazincbarcika, Bercsényi u. 2. 150034 – 5500 Gyomaendrőd, Újkert sor 2.
3606 – 4600 Kisvárda, Városmajor u. 150035 – 8638 Balatonlelle, Rákóczi út 297.
3607 – 7200 Dombóvár, Köztársaság u. 7 150036 – 6800 Hódmezővásárhely, Kaszap u. 20.
3608 – 7030 Paks, Kishegyi út 48. 150037 – 3900 Szerencs, Gyár út 39.
3609 – 2120 Dunakeszi, Fóti út 120. 150038 – 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 86.
3610 – 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 2. 150039 – 2840 Oroszlány, Környei u. 1/B
3611 – 4800 Vásárosnamény, Jókai út 9-13. 150040 – 2536 Nyergesújfalu, Május 1. tér 2.
3612 – 4200 Hajdúszoboszló, Kabai útfél
0228/2 hrsz 150041 – 2534 Tát, Bécsi út 35-36.
3613 – 4030 Debrecen, Mikepércsi út 73/A
150042 – 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc utca
103.
3614 – 2510 Dorog, Esztergomi út 24. 150043 – 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 56.
3615 – 7570 Barcs, Erkel Ferenc u. 1/A 150044 – 1138 Budapest, Váci út 201.
3616 – 2440 Százhalombatta, Vörösmarty u.
2/A 150045 – 1042 Budapest, Árpád út 112.
3617 – 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 44-
46. 150046 – 3170 Szécsény, Rákóczi utca 118.
3618 – 2045 Törökbálint, Torbágy u. 1. 150047 – 6320 Solt, Aranykulcs tér 1.
3619 – 2100 Gödöllő, Köztársaság út 85. 150048 – 9027 Győr, Baross Gábor utca 24.
3620 – 2400 Dunaújváros, Magyari út 11. 150049 – 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 10.
3621 – 2310 Szigetszentmiklós, Háros u. 120. 150050 – 8360 Keszthely, Bercsényi Miklós utca 65.
3622 – 3100 Salgótarján, Fő tér 6 150051 – 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.
3623 – 1117 Budapest, Hengermalom út 19-
21. 150052 – 1028 Budapest, Hidegkúti út 167.
3624 – 1039 Budapest, Rákóczi utca 36. 150056 – 1045 Budapest, Árpád út 183.
3625 – 8200 Veszprém, Külső-Kádártai u. 3. 150058 – 5435 Martfű, Földvári út
3626 – 3000 Hatvan, Bibó István u. 3. 150055 – 2500 Esztergom, Bánomi utca 21.
8
2.1. melléklet – A Promóciós kampány által érintett termékkategóriák
SKU divízió SKU csoport SKU részleg SKU osztály SKU kategória
a Ruházat a Baba e Baba kiegészítők b Baba játékok a Plüss játékok
a Ruházat a Baba e Baba kiegészítők b Baba játékok b Műanyag játékok
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok a Szerepjáték a Szerepjáték
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok a Szerepjáték b Felöltöztető
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok b Akciófigurák a Akciófigurák
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok c Járművek a Öntött járművek
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok c Járművek b Elem nélküli járművek
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok c Járművek c Elemes járművek
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok c Járművek d Távirányítós járművek
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok c Járművek e Szettek
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok d Játékabák a Divat játékbabák
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok d Játékabák b Újszülött játékbabák
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok d Játékabák c Gyűjthetők
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok d Játékabák d Játékbaba kiegészítők
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok e Óvoda a Elemes játékok
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok e Óvoda b Elem nélküli játékok
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok e Óvoda c Fa játékok
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok f Plüss a Plüss játékok
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok f Plüss b Interaktív plüss játékok
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok g Kreatív a Modellezés
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok g Kreatív b Képzelőerő
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok
h Társasjátékok és
kirakósok a Társasjátékok
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok
h Társasjátékok és
kirakósok b Kirakósok
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok i Zsebpénz játékok a Zsebpénz játékok
b Általános
árucikkek d Játékok a Játékok j Építkezés a Sima építőjátékok
9
2.2. melléklet – A Promóciós kampány által érintett további termékek
305229 327156 340597 294043 294371 341502 327628 294023 317363 341411 597946 315185
305230 327158 340598 294071 294373 341503 327629 294026 317364 341412 316254 327582
316505 327451 340920 294072 294375 341504 339625 294027 317365 341413 327149 339623
316506 327462 596843 294073 294376 341505 339631 294028 317366 341414 327150 343872
327524 340504 596849 294074 294378 341506 339634 294030 317367 341415 597093 596294
327525 340548 596852 294077 306145 341509 339635 294031 317368 341416 597095 596295
341491 340549 596853 294079 306146 341513 339636 294335 317370 341417 597709 316449
596791 340550 596854 294084 306148 341514 339637 294336 317371 341418 327163 315185
596792 340562 596858 294085 306149 341515 339638 294337 317372 341419 327164 327582
596793 340564 596861 294086 306150 341516 339640 294338 317373 341420 327165 339623
596794 340565 596862 294087 306152 341517 339641 294346 327216 341421 340531 343872
596795 340566 596864 294117 306205 341518 339647 294351 327217 342840 340535 596294
596796 340567 596865 294539 306206 341520 341882 294352 327218 342842 340544 596295
596798 340568 596866 297586 316517 341521 341928 295371 327219 342843 596834 316449
596799 340569 596868 305674 316518 341522 596323 295748 327221 342920 598491
597537 340574 596869 305675 316521 341523 596324 295826 327223 342921 316213
284563 340575 596870 305676 316523 341524 596325 295829 327224 343679 316263
284601 340894 596871 305678 316524 341525 596326 305385 327225 596254 327129
284629 340928 596872 305679 327649 596635 596327 305386 327226 596256 327130
285099 597079 596873 305680 327650 596636 596328 305387 327227 596257 327140
285100 597080 596874 305681 327652 596637 596329 305388 327228 596258 327178
292454 597081 596875 305682 327653 596638 596334 305389 327229 596259 327180
292905 597090 596876 305691 327654 596639 596335 305390 327230 596260 327879
292907 597094 596877 305692 327657 596640 596338 305392 327231 596261 327880
293801 597096 596878 305693 327658 596642 596340 305393 327232 596262 327881
293817 597097 596879 305694 327659 596643 596341 305394 327233 596263 340057
293821 597102 596881 305695 327660 596644 596343 305395 327234 596264 340083
293873 597104 596883 305696 327661 596645 271550 305398 327235 596265 340497
294029 597107 596884 305698 327662 596646 287624 305399 327236 596266 340498
304907 597108 597705 305700 327666 596647 288524 305400 327237 596267 340511
304908 597349 597711 305701 341891 596648 297062 305401 327238 596268 340512
304909 597350 340571 305702 341892 596649 297431 305402 327239 596269 340748
304910 597498 340572 305703 341893 596650 297433 305405 327240 596270 341110
304911 304905 596887 306082 341894 596651 305879 305406 327241 596271 341111
304912 304906 596888 316767 341895 596652 306140 305407 327242 596272 341327
304913 304934 316243 316768 341896 596653 313971 305408 327243 596273 596840
304915 316840 316272 316769 341897 596654 313972 305409 327244 596274 596842
304916 316841 327928 316770 341898 596657 316707 305412 327245 596281 596845
304921 317136 340740 316771 341899 597342 317182 305413 327246 596282 596846
304928 327447 340805 316773 341900 597636 320642 305414 327247 596283 596882
304935 327448 597143 316774 341901 311631 327598 305415 327248 596290 597486
304940 327449 597146 316775 341951 316623 327630 305416 327249 597635 305532
304942 341526 597157 316778 596938 316624 327631 305417 327250 341559 327144
316395 341527 597158 316780 596939 317318 327632 305418 327251 262696 340534
316398 341528 316421 316781 596940 317321 327633 305419 327252 284486 340538
316399 597092 327458 316797 596941 322057 339642 305420 327253 284487 340743
316400 597118 340930 316800 596942 322058 339644 305421 327254 293159 340744
10
316401 305529 597117 316801 596943 327212 344828 305422 327255 293160 340917
316402 316226 597757 316802 596945 327213 596330 305423 327256 305461 340921
316403 316227 327056 316803 596946 327214 596336 305424 327257 305462 340922
316404 327040 327057 316804 596948 327299 596339 305425 327258 305463 328229
316405 340515 327058 316805 596949 327302 262039 305426 327259 317277 340469
316406 597708 327059 316806 596958 327308 262080 305427 327260 317278 340829
316409 293784 337450 316807 596959 340825 291418 305428 327261 317279 340926
316413 305519 337451 317382 596960 340963 317323 305429 327262 317280 597098
316415 305520 337453 317383 596961 340964 327780 305430 327264 327295 305310
316424 305522 596926 317384 596962 340972 327781 305431 327265 327296 326763
316425 306069 596927 326912 596963 340992 327783 305432 327266 327298 597476
316437 316233 596928 326919 596964 597438 327785 305433 327267 341271 597477
316839 316234 325143 326921 596965 597439 328817 305434 327268 341423 326780
327112 316239 337449 326922 596966 597440 596253 305435 327269 596287 326781
327457 316240 596929 326928 596967 597441 596255 305436 327270 596292 326782
327461 316273 598699 326929 596968 597444 596285 305437 327271 597591 326783
327466 327145 594774 326930 597916 597445 596286 305438 327272 289364 326784
327474 327146 594775 326931 598174 597446 596288 305439 327273 326595 326785
327475 327169 594776 326932 598175 597447 596289 305440 327274 339088 341557
327476 327170 594777 326934 598568 598540 596291 305441 327275 339564 305677
327477 340541 594773 326935 284730 598589 262697 305442 327276 339592 305683
327478 340542 594778 326936 284734 284794 262698 305443 327277 339593 305684
327479 340547 270557 327353 294530 284797 262699 305444 327278 340739 305685
327480 596829 270558 341129 306156 293929 262700 305445 327279 590564 305686
327481 596830 276951 341131 306158 293930 262701 305446 327280 597139 305688
327484 596832 285353 341136 316508 293933 262702 305447 327281 597140 305689
327485 596833 294046 341137 316510 305797 262707 305448 327283 597141 305697
327486 596835 294048 341138 316511 305799 262708 305449 327284 597142 316760
327487 596838 294069 341140 327637 305800 262709 305450 327285 597860 316761
327488 596896 304798 341299 327640 305801 262711 305451 327286 597885 316762
327489 596897 304800 341300 327643 305802 262715 305452 327287 598472 316763
340576 596898 304801 341303 327644 305804 262719 305453 327288 401533 316764
340738 596899 305300 341313 327684 596716 262727 305455 327289 402924 316765
340780 597487 305301 341314 327735 596718 277207 305456 327290 486969 316766
340781 598166 305302 341551 340460 305468 277222 305457 327291 486990 326914
340799 263107 305303 341552 340461 306223 278326 305458 327292 497488 326915
340817 292287 305304 341553 340462 311852 278328 311781 327293 498449 326916
340821 292382 305308 341554 340585 317533 278329 311782 327352 502363 326917
340822 292385 305311 341561 340587 317535 278330 311783 327512 502382 326918
340898 305494 305314 341562 597920 327562 278331 311800 327514 503887 326920
340899 305495 305316 341563 597926 327563 278332 316919 327901 503899 326924
340924 305496 305319 341567 597927 327565 278341 316920 327902 504621 326933
340925 305497 305705 341568 597931 327566 278342 316921 327903 508334 341139
340927 305498 316821 341569 597934 327570 278345 317213 327904 508354 341556
341220 305499 316822 597011 597935 305467 278346 317214 327905 508373 301446
597084 305500 316823 597012 597936 317536 278347 317215 327906 512572 316515
597087 305501 316824 597013 597937 317537 278356 317216 327907 512592 316522
597089 305502 327513 597014 597938 327573 278357 317217 328425 515814 316525
11
597091 305503 596664 597015 597939 342028 278359 317218 328426 515833 316526
597122 305504 596679 597017 597940 342029 278360 317219 340393 515873 327636
597126 305507 596680 597018 597941 342030 278361 317220 341165 516342 327645
597127 305523 596681 597019 597942 342031 278364 317221 341166 520388 327648
597128 305525 596684 597020 597944 342033 278366 317222 341167 521320 327651
597129 306096 317385 597021 598173 342447 278377 317223 341168 521329 327656
597130 306097 317386 597022 267565 596095 278391 317224 341169 521339 327663
598072 306098 596729 597023 269359 596096 278405 317225 341170 521377 327664
340463 316207 597471 597024 269704 596097 278430 317226 341171 521389 327665
284364 316208 597473 597026 278379 596098 278436 317227 341172 528358 306154
284634 316214 597474 597027 278395 596099 279292 317228 341173 598034 306249
292447 316215 304214 597028 278403 596100 280014 317229 341174 304914 316513
304920 316216 316463 597030 284725 307845 284469 317230 341175 306181 327638
304925 316217 341301 597035 284736 327183 285047 317231 341176 316393 327639
316385 316218 341302 597036 284738 327858 285316 317232 341177 316394 327642
327343 316219 341311 597037 284740 339960 285321 317233 341178 316407 340586
327492 316220 341316 597038 284753 339961 285322 317234 341179 316408 340588
327495 316221 341317 597043 294317 339963 285326 317235 341180 316427 305215
340769 316222 341318 597044 294320 339964 285327 317236 341181 327465 305219
341227 316225 341453 597045 294322 596446 285415 317237 341182 327467 305220
597113 316266 596993 597046 294323 596448 285416 317238 341183 327468 305224
597131 316868 596994 597047 294327 596451 293337 317239 341184 327471 305227
284186 316925 596996 597048 294331 596454 293400 317240 341185 327472 305228
284742 316926 596998 597049 294332 596457 293403 317241 341186 327482 316683
292697 317097 596999 597050 305209 596460 293404 317242 341187 327483 316690
293780 317098 597000 597051 305212 341628 293406 317243 341188 340467 316692
293802 327046 597002 598541 305216 339620 293408 317244 341189 340468 316695
295733 327131 597003 598590 305217 596337 293412 317245 341190 340494 316704
295735 327132 598592 598591 305218 305878 293415 317246 341191 340513 327526
304937 327134 598593 270545 305222 327599 293443 317247 341192 340577 327538
304938 327138 265302 277980 316688 334528 293444 317248 341193 340768 327542
304939 327139 265304 277982 316691 339622 293445 317249 341194 340800 327543
305016 327166 265307 284885 316698 339639 293453 317250 341195 340890 327544
305543 327167 270527 284886 316699 339645 293455 317251 341196 340891 327546
305544 327172 270548 293952 316700 341710 293456 317252 341197 341225 341498
305548 327173 276940 294020 316705 596331 293459 317253 341198 597100 305798
305549 327174 276941 294021 327527 596332 293461 317254 341199 597112 316854
316247 327176 276946 294032 327528 294139 293462 317255 341200 597123 316855
316248 327177 280547 294060 327529 306263 293463 317256 341201 597905 316856
316249 327179 284868 294135 327530 596333 293465 317287 341202 598473 317012
316250 340043 284871 306088 327531 596342 293482 317288 341203 304918 327567
316251 340049 284874 306089 327532 596380 293484 317289 341204 304933 596373
316252 340051 284875 306090 327534 284085 293498 317290 341205 316381 596444
316280 340053 284877 596695 327537 305352 293502 317291 341388 340464 596455
316281 340091 284878 597328 327539 306112 293518 317292 341389 304901 339621
316396 340495 284891 292682 327540 306113 293546 317294 341390 304904 327931
316433 340496 284893 598090 327541 306189 293547 317354 341391 316383 293661
316434 340499 284894 278376 327545 315295 293551 317355 341394 316384 293905
12
318316 340501 284895 278381 327548 327593 293553 317356 341395 316386 305355
327147 340502 284896 278398 327732 327595 293554 317357 341397 316388 327590
327148 340503 284898 278401 327798 327596 293558 317358 341406 327490 327591
327151 340506 294033 284755 328205 327597 293609 317359 341407 327491 327592
327152 340507 294034 284761 341499 327603 294005 317360 341408 327493 327594
327154 340508 294036 294362 341500 327608 294006 317361 341409 327494 339624
327155 340590 294038 294366 341501 327609 294022 317362 341410 340737 596316
13
3. melléklet – A Promóciós kampányból kizárt termékkategóriák
1) SIM-kártya feltöltés
2) Elektronikai Ajándékutalvány
3) Felnőtt kozmetikai, higiéniai és szépségtermékek
4) Háztartási kémiai és tisztítószerek
5) Élelmiszertermékek, italok, víz
14
4. melléklet – A Promóciós termékek Termékegyüttesekbe történő összeállításának szabályzata,
Engedélyezett Kedvezmények, a Kedvezmény kiszámítási módszereit illusztráló példák
A Promóciós termékek Termékegyüttesekbe történő összeállítása
A Termékegyüttesek 3 termékből, illetve 3-mal osztható számú termékből állnak. Ha a Résztvevő
háromnál több Promóciós terméket vásárol, úgy az adott Termékeket a következő módon kell
Termékegyüttessé egyesíteni:
(i) Ha a termékek száma 3-mal osztható, úgy az összes megvásárolt Promóciós terméket
egyetlen Termékegyüttessé kell egyesíteni; továbbá
(ii) Ha a termékek száma 3-mal nem osztható, akkor a Promóciós kampány a legdrágább
Promóciós termékre vagy termékekre nem vonatkozik, így az(ok) nem képez(ik) a
Termékegyüttes részét, míg a többi Promóciós terméket egyetlen Termékegyüttessé kell
egyesíteni.
Megengedett és alkalmazott Kedvezmény
Minden olyan esetben, amikor három darab, egy Termékegyüttessé egyesített Promóciós termék
kerül megvásárlásra, az adott vásárlásra megengedett Kedvezmény a legolcsóbb Promóciós
termék árával egyezik meg.
Minden olyan esetben, amikor háromnál több, egy Termékegyüttessé egyesített Promóciós
termék kerül megvásárlásra, figyelembe kell venni az összes Promóciós termék árát, és a
megengedett Kedvezmény mértéke a Termékegyüttes részét képező legolcsóbb Promóciós
termékek árának összegével egyezik meg.
A Kedvezmény az összeállított Termékegyüttesben megvásárolt összes Promóciós termék árára
alkalmazandó, az egyes termékek árával arányosan.
Példák az megengedett Kedvezményre
1. példa
Egy Résztvevő három promóciós terméket vásárol:
– az első terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 780,00 HUF,
– a második terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 1550,00 HUF,
– a harmadik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 1550,00 HUF,
Az erre a Termékegyüttesre megengedett Kedvezmény összege 779,00 HUF. Az adóügyi
bizonylaton a Kedvezményt az egyes Promóciós termékek árára arányosan kell alkalmazni és a
Résztvevő által az ezért a Termékegyüttesért fizetendő teljes ár a Kedvezmény érvényesítése után
3101,00 HUF (3880,00 HUF helyett).
15
2. példa
Egy Résztvevő hat Promóciós terméket vásárol:
– az első terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 390,00 HUF;
– a második terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 940,00 HUF;
– a harmadik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 1550,00 HUF;
– a negyedik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 780,00 HUF,
– az ötödik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 1200,00 HUF,
– a hatodik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 2300,00 HUF.
A teljes megengedett Kedvezmény összege 1168,00 HUF (amely a két legolcsóbb Promóciós
termék 1-1 forinttal csökkentett árának összege). Az adóügyi bizonylaton a Kedvezményt az egyes
Promóciós termékek árára arányosan kell alkalmazni.
A Résztvevő által a két ilyen Termékegyüttesért fizetendő teljes ár 5992,00 HUF (7160,00 HUF
helyett).
3. példa
Egy Résztvevő hét Promóciós terméket vásárol:
– az első terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 390,00 HUF;
– a második terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 940,00 HUF;
– a harmadik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 1550,00 HUF;
– a negyedik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 780,00 HUF,
– az ötödik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 1200,00 HUF,
– a hatodik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 600,00 HUF .
– a hetedik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 23000,00 HUF.
A hetedik, egyben legdrágább termék nem képezi a Termékegyüttes részét. A teljes megengedett
Kedvezmény összege 1168,00 HUF. Az adóügyi bizonylaton a Kedvezményt az egyes Promóciós
termékek árára arányosan kell alkalmazni.
A Résztvevő által fizetendő teljes ár a Kedvezmény érvényesítése után 5992,00 HUF (7160,00 HUF
helyett

Megosztás:

Miért érdemes a Pepco-ban vásárolni?

Közel vagyunk hozzád

Közel 350 üzlet az ország egész területén.

Mindig alacsony árak

A Pepco-ban mindent megtalálsz, amire szükséged van, a legalacsonyabb áron.

Széles választék

A Pepco-ban széles termékválaszték vár, hogy a család összes tagja megtalálja kedvenc darabjait.

Vásároljon fenntartások nélkül

A vásárlástól számított 30 napon belül a pénzvisszafizetési garancia keretein belül bármelyik Pepco magyarországi üzletben lehetőséged van a termékek cseréjére, vagy amennyiben nem találsz kedvedre való terméket a vásárlás összegét is visszatérítjük.