Kedvencek

Az én üzletem

0

A „KETTŐT FIZET, HÁRMAT VIHET” PROMÓCIÓS KAMPÁNY SZABÁLYZATA

§ 1.
Általános rendelkezések
1. E szabályzat (Szabályzat) a „Kettőt fizet, hármat vihet” promóciós kampány (Promóciós
kampány) szabályait határozza meg.
2. A promóciós kampány szervezője a PEPCO Hungary Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 187.,
cégnyilvántartási szám: 01-09-192750, adószám: 24979872-2-44) (továbbiakban: „Szervező”).
3. A promóciós kampány a PEPCO üzletlánc valamennyi, Magyarország területén üzemelő
üzletében (PEPCO üzletek) zajlik nyitvatartási időben.
4. A Promóciós kampány 2023.03.10-től 2023.03.16-ig vagy a Promóciós kampányban szereplő
termékek készletének erejéig tart (továbbiakban: „Promóciós kampány időtartama”) .
5. A Promóciós kampány a Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott kategóriákba tartozó
valamennyi termékre (továbbiakban: „Promóciós termékek”) kiterjed.

§ 2.A Promóciós kampány szabályai és feltételei
1. A promóciós kampány résztvevője (továbbiakban: „Résztvevő”) bármely cselekvőképes személy
lehet, aki a Promóciós kampány időtartama alatt a PEPCO üzletekben legalább három promóciós
terméket (továbbiakban: „Termékegyüttes”) vásárol egyetlen tranzakció (azaz egyetlen adóügyi
bizonylaton vagy egyetlen áfás számlán rögzített tranzakció) keretében, a Szabályzatban
meghatározott feltételek szerint.
2. A Termékegyüttest egyetlen tranzakció keretében (azaz egyetlen adóügyi bizonylaton vagy
egyetlen áfás számlán rögzített tranzakcióval) megvásárló Résztvevő a három megvásárolt
promóciós termék közül a legolcsóbb bruttó árából 1 forinttal csökkentett kedvezményt kap
(Kedvezmény). Ezt a Kedvezményt a 2. számú mellékletben meghatározott feltételek szerint,
minden, Termékegyüttesként megvásárolt Promóciós termékre alkalmazandó.
3. Egy Résztvevő egyetlen tranzakcióban (azaz egyetlen adóügyi bizonylaton vagy egyetlen áfás
számlán rögzített tranzakcióban) háromnál több Promóciós terméket is vásárolhat, az ilyen
esetekre vonatkozó, a Promóciós termékek Termékegyüttesekben történő egyesítésének
szabályait a 2. számú melléklet tartalmazza.
4. A kedvezményt a pénztárnál érvényesítik. A promóciós termékek árcéduláin feltüntetett árakra
vonatkozik.
5. A Szervező fenntartja, hogy a promóciós kampány keretében kínált Promóciós termékek száma
korlátozott, és az egyes Promóciós termékek elérhetősége PEPCO üzletenként eltérő lehet.
6. A Promóciós kampány részeként vásárolt promóciós termékek a www.pepco.hu weboldalon
elérhető „pénzvisszafizetési garancia” Szabályzatnak megfelelően visszaküldhetők. Visszaküldés
2
esetén a Résztvevő a visszaküldött Promóciós termék árát a Kedvezmény levonásával és az
adóügyi bizonylaton feltüntetetteknek megfelelően kapja vissza.

§ 3.
Panasztétel
1. Abban az esetben, ha a Promóciós kampányt a Szabályzat megsértésével bonyolították le, a
Résztvevőnek joga van panaszt tenni.
2. A panaszt attól a naptól számított 30 napon belül lehet benyújtani, amikor a Résztvevő részt vett
a Promóciós kampányban.
3. A panaszbejelentés és kezelés folyamatának gördülékenysége érdekében panaszt az alábbi
módon lehet benyújtani:
 az alábbi e-mail címre küldött elektronikus levélben: ugyfelszolgalat@pepco.eu
4. A panasztétel során a panaszosnak fel kell tüntetnie az adatait, hogy tájékoztatást kaphasson a
panaszkezelési eljárás eredményéről, továbbá meg kell jelölnie a panasztétel okát, meg kell
fogalmaznia követelését, és ismertetnie kell a panaszt megalapozó körülményeket.
5. A panaszkezelési folyamat gördülékenysége érdekében a beküldött panaszhoz a panaszosnak
csatolnia kell a Promóciós termék(ek) PEPCO üzletekben lebonyolított vásárlását igazoló
bizonylat fénymásolatát vagy szkennelt másolatát.
6. A panaszokat a Szervező bírálja el. A panaszt benyújtó Résztvevőt a Szervező a panasz
beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az azzal kapcsolatos döntésről.
7. A panaszos a panaszával kapcsolatos döntésről ugyanolyan formában kap tájékoztatást, mint
amelyben a panaszát benyújtotta, vagy bármely más, a résztvevő és a Szervező által elfogadott
módon.

§ 4.
Személyes adatok
1. A természetes személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi
rendelet, GDPR) értelmében, a Résztvevők személyes adatainak adatkezelője (továbbiakban:
„Adatkezelő”) a Szervező.
2. A személyes adatok védelmére vonatkozó jogok érvényesítése az Adatvédelmi tisztviselőn
keresztül lehetséges, akivel az iodo@pepco.eu e-mail címen lehet felvenni a kapcsolatot.
3. A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján, a Résztvevők személyes adatait a Promóciós
kampány lefolytatásához szükséges célból és mértékben, az Adatkezelő által érvényesített jogos
érdekek alapján kezeljük.
4. A személyes adatok közlése önkéntes, de szükséges a fent említett célok érdekében, beleértve a
Promóciós kampány lefolytatásához szükséges célt és mértéket is. Ezek az információk
3
szigorúan bizalmasak, és kizárólag az Adatkezelő használja fel őket, az Adatvédelmi
szabályzatnak megfelelően.
5. A személyes adatok kizárólag a jogszabályi rendelkezések alapján bocsáthatók az arra jogosult
szervezetek rendelkezésére.
6. A GDPR 28. cikkének megfelelően, az Adatkezelő írásbeli megállapodás alapján megbízhat
harmadik személyeket a személyes adatok feldolgozásával, kizárólag az Adatkezelő által
meghatározott célból és a Promóciós kampány lebonyolításához szükséges mértékben.
7. Személyes adatokat nem adunk át harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek.
8. A személyes adatokat a célok megvalósításához szükséges ideig tároljuk – ideértve a Promóciós
kampány lefolytatását –, a Promóciós kampány befejezéséhez szükséges ideig.
9. A Résztvevőnek joga van a személyes adataihoz történő hozzáféréshez, illetve az adatok
helyesbítéséhez vagy törléséhez, az adatkezelés vagy az adatok hordozhatóságának
korlátozásához, valamint ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon az ilyen személyes adatok kezelése
ellen, vagy visszavonja az azokra vonatkozó kezelési joghoz való hozzájárulását. A hozzájárulás
visszavonásához való jog gyakorlása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés
jogszerűségét.
10. A Résztvevő jogosult panaszt tenni a Személyes Adatok Védelméért Felelős Iroda elnökénél,
amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti a GDPR rendelkezéseit.

§ 5.
Záró rendelkezések
1. A Promóciós kampány Szabályzata elérhető a PEPCO üzletekben és az alábbi weboldalon:
www.pepco.hu.
2. A jelen Szabályzatban nem rendezett kérdések vonatkozásában a magyarországi jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
3. A jelen Promóciós kampány szerinti kötelezettségek teljesítéséből eredő bármely vita ügyében
az illetékes bíróság dönt.
4
Mellékletek:
– 1. melléklet – A Promóciós kampány által érintett termékek.
– 2. melléklet – A Promóciós termékek Termékegyüttesekbe történő összeállításának szabályzata és a
Kedvezmény kiszámításának módszere.
5
1. melléklet – A Promóciós kampány által érintett termékkategóriák
SKU részleg SKU osztály SKU kategória
a Baba Lány ruházat a Póló BL a Póló – rövidujjú
a Baba Lány ruházat a Póló BL b Top
a Baba Lány ruházat a Póló BL c Póló – hosszúujjú
a Baba Lány ruházat b Ing BL a Ing – rövidujjú
a Baba Lány ruházat b Ing BL b Ing – hosszúujjú
a Baba Lány ruházat c Pulóver BL a Pulóver
a Baba Lány ruházat c Pulóver BL b Pulóver cipzárral
a Baba Lány ruházat d Kardigán BL a Kardigán
a Baba Lány ruházat e Nadrág BL a Nadrág – sport
a Baba Lány ruházat e Nadrág BL b Sztreccsnadrág
a Baba Lány ruházat e Nadrág BL c Farmernadrág
a Baba Lány ruházat e Nadrág BL d Nadrág – hétköznapi
a Baba Lány ruházat f Rövidnadrág BL a Rövidnadrág
a Baba Lány ruházat g Szoknya BL a Szoknya
a Baba Lány ruházat h Ruha BL a Ruha
a Baba Lány ruházat i Kabát BL a Vékony kabát
a Baba Lány ruházat i Kabát BL b Vastag kabát
a Baba Lány ruházat j Szett BL a Rövidnadrág szett
a Baba Lány ruházat j Szett BL b Szett
a Baba Lány ruházat k Szabadidő szett BL a Szabadidő szett
b Baba Fiú ruházat a Póló BF a Póló – rövidujjú
b Baba Fiú ruházat a Póló BF b Top
b Baba Fiú ruházat b Ing BF a Ing – rövidujjú
b Baba Fiú ruházat b Ing BF b Ing – hosszúujjú
b Baba Fiú ruházat c Pulóver BF a Pulóver
b Baba Fiú ruházat c Pulóver BF b Pulóver cipzárral
b Baba Fiú ruházat d Kardigán BF a Kardigán
b Baba Fiú ruházat e Nadrág BF a Nadrág – sport
b Baba Fiú ruházat e Nadrág BF c Farmernadrág
6
b Baba Fiú ruházat e Nadrág BF d Nadrág – hétköznapi
b Baba Fiú ruházat f Rövidnadrág BF a Rövidnadrág
b Baba Fiú ruházat g Kabát BF a Vékony kabát
b Baba Fiú ruházat g Kabát BF b Vastag kabát
b Baba Fiú ruházat h Szett BF a Rövidnadrág szett
b Baba Fiú ruházat h Szett BF b Nadrág szett
b Baba Fiú ruházat i Szabadidő szett BF a Szabadidő szett
c Baba Lány fehérnemű a Zokni BL a Zokni – vékony
c Baba Lány fehérnemű a Zokni BL b Zokni – vastag
c Baba Lány fehérnemű b Harisnya BL a Harisnya – vékony
c Baba Lány fehérnemű b Harisnya BL b Harisnya – vastag
c Baba Lány fehérnemű c Sztreccsnadrág BL a Sztreccsnadrág
c Baba Lány fehérnemű d Mellény BL a Mellény
c Baba Lány fehérnemű e Body BL a Body – rövidujjú
c Baba Lány fehérnemű e Body BL b Body – hosszúujjú
c Baba Lány fehérnemű e Body BL c Kezeslábas
c Baba Lány fehérnemű f Rugdalózó BL a Pamut rugdalózó
c Baba Lány fehérnemű f Rugdalózó BL b Velúr rugdalózó
c Baba Lány fehérnemű g Szett – alap BL a Szett – alap
c Baba Lány fehérnemű h Kiegészítő BL a Kiegészítő
c Baba Lány fehérnemű i Fürdőruha BL a Fürdőruha
d Baba Fiú fehérnemű a Zokni BF a Zokni – vékony
d Baba Fiú fehérnemű a Zokni BF b Zokni – vastag
d Baba Fiú fehérnemű b Harisnya BF a Harisnya – vékony
d Baba Fiú fehérnemű b Harisnya BF b Harisnya – vastag
d Baba Fiú fehérnemű c Sztreccsnadrág BF a Sztreccsnadrág
d Baba Fiú fehérnemű d Mellény BF a Mellény
d Baba Fiú fehérnemű e Body BF a Body – rövidujjú
d Baba Fiú fehérnemű e Body BF b Body – hosszúujjú
d Baba Fiú fehérnemű e Body BF c Kezeslábas
d Baba Fiú fehérnemű f Rugdalózó BF a Pamut rugdalózó
7
d Baba Fiú fehérnemű f Rugdalózó BF b Velúr rugdalózó
d Baba Fiú fehérnemű g Szett alap BF a Szett – alap
d Baba Fiú fehérnemű h Kiegészítő BF a Kiegészítő
d Baba Fiú fehérnemű i Fürdőruha BF a Fürdőruha
e Baba kiegészítők a Etetés a Tányérok és bögrék
e Baba kiegészítők a Etetés b Üvegek és kiegészítők
e Baba kiegészítők b Babajáték a Plüssjáték
e Baba kiegészítők b Babajáték b Műanyag játék
e Baba kiegészítők c Babaápolás a Felszerelés
e Baba kiegészítők c Babaápolás b FMCG (gyorsan forgó fogyasztási áruk)
e Baba kiegészítők d Babatextília a Textilpelenka
e Baba kiegészítők d Babatextília b Babahálózsák
e Baba kiegészítők d Babatextília c Előke
e Baba kiegészítők d Babatextília d Törölköző
e Baba kiegészítők d Babatextília e Takaró
e Baba kiegészítők e Baba Lány cipő a Baba Lány cipő
e Baba kiegészítők f Baba Fiú cipő a Baba Fiú cipő
8
2. melléklet – A Promóciós termékek Termékegyüttesekbe történő összeállításának szabályzata,
Engedélyezett Kedvezmények, a Kedvezmény kiszámítási módszereit illusztráló példák
A Promóciós termékek Termékegyüttesekbe történő összeállítása
A Termékegyüttesek 3 termékből, illetve 3-mal osztható számú termékből állnak. Ha a
Résztvevő háromnál több Promóciós terméket vásárol, úgy az adott Termékeket a következő
módon kell Termékegyüttessé egyesíteni:
(i) Ha a termékek száma 3-mal osztható, úgy az összes megvásárolt Promóciós terméket
egyetlen Termékegyüttessé kell egyesíteni; továbbá
(ii) Ha a termékek száma 3-mal nem osztható, akkor a Promóciós kampány a legdrágább
Promóciós termékre vagy termékekre nem vonatkozik, így az(ok) nem képez(ik) a
Termékegyüttes részét, míg a többi Promóciós terméket egyetlen Termékegyüttessé kell
egyesíteni.
Megengedett és alkalmazott Kedvezmény
Minden olyan esetben, amikor három darab, egy Termékegyüttessé egyesített Promóciós
termék kerül megvásárlásra, az adott vásárlásra megengedett Kedvezmény a legolcsóbb
Promóciós termék árával egyezik meg.
Minden olyan esetben, amikor háromnál több, egy Termékegyüttessé egyesített Promóciós
termék kerül megvásárlásra, figyelembe kell venni az összes Promóciós termék árát, és a
megengedett Kedvezmény mértéke a Termékegyüttes részét képező legolcsóbb Promóciós
termékek árának összegével egyezik meg.
A Kedvezmény az összeállított Termékegyüttesben megvásárolt összes Promóciós termék árára
alkalmazandó, az egyes termékek árával arányosan.
Példák az megengedett Kedvezményre
1. példa
Egy Résztvevő három promóciós terméket vásárol:
– az első terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 780,00 HUF,
– a második terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 1550,00 HUF,
– a harmadik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 1550,00 HUF,
Az erre a Termékegyüttesre megengedett Kedvezmény összege 779,00 HUF. Az adóügyi
bizonylaton a Kedvezményt az egyes Promóciós termékek árára arányosan kell alkalmazni és a
Résztvevő által az ezért a Termékegyüttesért fizetendő teljes ár a Kedvezmény érvényesítése
után 3101,00 HUF (3880,00 HUF helyett).
9
2. példa
Egy Résztvevő hat Promóciós terméket vásárol:
– az első terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 390,00 HUF;
– a második terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 940,00 HUF;
– a harmadik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 1550,00 HUF;
– a negyedik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 780,00 HUF,
– az ötödik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 1200,00 HUF,
– a hatodik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 2300,00 HUF.
A teljes megengedett Kedvezmény összege 1168,00 HUF (amely a két legolcsóbb Promóciós
termék 1-1 forinttal csökkentett árának összege). Az adóügyi bizonylaton a Kedvezményt az
egyes Promóciós termékek árára arányosan kell alkalmazni.
A Résztvevő által a két ilyen Termékegyüttesért fizetendő teljes ár 5992,00 HUF (7160,00 HUF
helyett).
3. példa
Egy Résztvevő hét Promóciós terméket vásárol:
– az első terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 390,00 HUF;
– a második terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 940,00 HUF;
– a harmadik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 1550,00 HUF;
– a negyedik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 780,00 HUF,
– az ötödik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 1200,00 HUF,
– a hatodik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 600,00 HUF .
– a hetedik terméket az árcédulán megjelölt áron, amely 23000,00 HUF.
A hetedik, egyben legdrágább termék nem képezi a Termékegyüttes részét. A teljes
megengedett Kedvezmény összege 1168,00 HUF. Az adóügyi bizonylaton a Kedvezményt az
egyes Promóciós termékek árára arányosan kell alkalmazni.
A Résztvevő által fizetendő teljes ár a Kedvezmény érvényesítése után 5992,00 HUF (7160,00
HUF helyett).

Miért érdemes a Pepco-ban vásárolni?

Közel vagyunk hozzád

Közel 350 üzlet az ország egész területén.

Mindig alacsony árak

A Pepco-ban mindent megtalálsz, amire szükséged van, a legalacsonyabb áron.

Széles választék

A Pepco-ban széles termékválaszték vár, hogy a család összes tagja megtalálja kedvenc darabjait.

Vásároljon fenntartások nélkül

A vásárlástól számított 30 napon belül a pénzvisszafizetési garancia keretein belül bármelyik Pepco magyarországi üzletben lehetőséged van a termékek cseréjére, vagy amennyiben nem találsz kedvedre való terméket a vásárlás összegét is visszatérítjük.