Többet kevesebbért... mindennap!

Annak érdekében, hogy honlapunkat kényelmesebben és könnyebben tud kezelni, a sütiket működtetünk oldalunkon, melyek marketing és statisztikai célokra kerülnek felhasználásra. A sütik tárolását, illetve az adatokhoz való hozzáférés feltételeit bármikor módosíthatod a saját böngésződ beállításaiban. Amennyiben nem módosítod a beállításokat a, hozzáférést biztosítasz nekünk az eszközön található adatokhoz (sütik) a fent említett célokra. Teljes körű tájékoztatásért kérjük olvasd el az Adatvédelmi Politikánkat.

HÍRLEVÉLKÜLDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA


1.1. Jelen adatkezelési tájékoztatót (továbbiakban: „Tájékoztató”) azért hoztuk létre, hogy részleteiben bemutassuk a Pepkor Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 187.; cégjegyzékszám: 01-09-192750; adószám: 24979872-2-41; továbbiakban: „Adatkezelő”) hírlevél feliratkozással összefüggésben kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelések alapelveit és teljeskörű tájékoztatást nyújtsunk Önöknek, mint a hírlevél feliratkozóinak, a hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés alanyainak.

1.2. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató tartalmának megváltoztatására. A jelen Tájékoztató egyes változatai közül mindenkor a jelen weboldalon aktuálisan közzétett változat tekintendő hatályosnak. Kiemelten fontos, hogy az Érintettek hozzájárulásuk megtétele előtt gondosan tanulmányozzák jelen Tájékoztatót.

1.3. Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban bemutatott a hírlevél küldő szolgáltatással kapcsolatban keletkező adatkezelési tevékenységei során kezelt személyes adatokat az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása mellett, bizalmasan kezeli olyan mindenkor megfelelő biztonsági és technikai intézkedések megtételével, illetve belső szabályzatával betartatásával egyidejűleg, amelyek biztosítják a személyes adatok, illetve azok kezelésének biztonságát a teljes folyamat során. 

2. Általános rendelkezések

2.1. Az Adatkezelő az Érintett által a hírlevélre történő feliratkozásakor rendelkezésre bocsájtott személyes adatok feldolgozását a mindenkor hatályos jogszabályok alapján – különösen – a következő jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli: 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv");

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („Rendelet” vagy „GDPR”);

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről („Fgytv”);

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Ekertv”);

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.);

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt”);

- a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény; 

- a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”);

2.2. Az Adatkezelő által nyújtott hírlevél küldő szolgáltatás megfelelő, biztonságos működéséhez és célnak megfelelő használatához, minden esetben személyes adatok kerülnek megadásra, felvételre, illetve kezelésre, melyek hiányában a hírlevél küldő szolgáltatás igénybevétele nem, vagy csak korlátozottan lehetséges, így az adatszolgáltatás megtagadása esetén az Adatkezelő hírlevél küldő szolgáltatás nyújtását részben vagy egészben megtagadhatja.

2.3. Alapvető fogalmak:

- Érintett: a hírlevél küldő szolgáltatás igénybevétele során Adatkezelő rendelkezésére bocsájtott személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy (azaz a hírlevélre feliratkozó természetes személy) akinek a személyes adata kezelésre kerül;

- Személyes Adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés (személyes adat pl. az emailcím, név, lakcím, képmás, lakcím, foglalkozás), hírlevél küldő szolgáltatás és jelen tájékoztató vonatkozásában a 2.3 pont első bekezdésében meghatározott adatok;

2.4. Adatkezelő személye és elérhetősége a hírlevél küldő szolgáltatás kapcsán végzett adatkezelés tekintetében:

Név: Pepkor Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely és postai levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 187. 

Cégjegyzékszám: 01-09-192750 

Adószám: 24979872-2-41 

Telefonos elérhetőség: +36 [1] 701-0424

Elektronikus levelezési cím: info@pepco.hu

3. Az hírlevél küldő szolgáltatással összefüggő adatkezelésre vonatkozó rendelkezések

A hírlevél küldő szolgáltatás igénybe vehető: bárki részére a következő webhelyen, feliratkozás által: www.pepco.hu 

3.1. Az Érintettek köre: a hírlevélre – jelen Tájékoztató olvasását, értelmezését és elfogadását követően, a kért személyes adataik megadását követően -  feliratkozott személyek.

3.2. Az adatkezelés célja: az Érintettek részére, az Adatkezelő mindenkori sztenderd, szezonális és átmeneti kínálatával, leértékeléseivel, különösen az Érintett által rendelkezésre bocsájtott irányítószám alapján behatárolható vonzáskörzetbe tartozó üzletek ajánlataival kapcsolatos, reklámok, hírlevelek küldése. Érintettnek lehetősége nyílik a feliratkozáskor felugró pop-up ablakban felsorolt listában kiválasztani azokat a témaköröket, amelyek kiemelten érdeklik, ebben az esetben csak az általa megjelölt témakörökkel összefüggésben fog hírleveleket kapni. Amennyiben Érdeklődő ily módon nem szűkíti le érdeklődési körét, az itt felsorolt témakörök közül valamennyivel kapcsolatban fog hírlevelet kapni.

3.3. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

3.4. A kezelt adatok köre: név, email cím, érdeklődési kör irányítószám, a területileg elérhető szelekció érdekében.

3.5. Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig. A hírlevélről való leiratkozás valamennyi megküldött hírlevélben található link segítségével lehetséges. 

3.6. Adatokhoz az értékesítési részlegen dolgozó Adatkezelői munkavállalók férnek hozzá, valamint az adatfeldolgozó munkatársai.

3.7. Adatfeldolgozó(k): 

Az Adatkezelő a hírlevélküldés technikai lebonyolítása érdekében, a hírlevelek kiküldéséhez, valamint az adatok tárolásához, kezeléséhez a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe.

3.7.1. Név: Geometry Global Hungary Kft.

Székhely és postai levelezési cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.

Cégjegyzékszám: 01-09-072603 

Adószám: 10513084-2-42 

Az adatfeldolgozó igénybevételének oka, feladata: Adatkezelő és a hírlevélre feliratkozók közti kommunikáció segítése, Adatkezelő PR igényeinek kiszolgálása, hírlevelek kiküldése.

3.8. Adattovábbítás: Adatkezelő a hatóságok, illetve bíróságok részére (amennyiben azok a pontos célt és az adatok körét megjelölték és Adatkezelő az adatok kiadására köteles) személyes adatot csak azokban az esetekben és olyan, a lehető legkisebb mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges. Ilyen esetben az adattovábbítás kötelező.

4. Az adatkezelés biztonságával kapcsolatos információk

Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó(k) a személyes adatokat bizalmas adatként minősítik és kezelik. 

Az adatokat Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel, belső szabályzatokkal, technikai és műszaki megoldások révén védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében a mindenkori Adatfeldolgozó köteles biztosítani az adatok biztonságát, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek GDPR, valamint az egyéb alkalmazandó adat- és titokvédelmi szabályok betartásához és érvényesüléséhez szükségesek. 

5. Az érintettek jogai

Az alábbi jogok gyakorlásához ellenkező tájékoztatás hiányában, szükséges az Érintett általi megkeresés.

5.1. Tájékoztatáshoz való jog:

Az Érintett kérelmére Adatkezelő megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást megfelelően tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva megadjon. 

5.2. Hozzáféréséhez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon azzal kapcsolatban, hogy személyes adatainak kezelésére sor kerül-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosítsanak számára: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel a GDPR felhatalmazása alapján. 

Az Érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztatóban megadott adatkezelői elérhetőségek valamelyikén kérhető.

Az Érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – Adatkezelő szóban is tájékoztatást adhat.

5.3. Helyesbítéshez való jog:

Adatkezelő a személyes adatot akkor helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

5.4. Törléshez való jog:

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó a hírlevél küldő szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatok kezelése jogellenesen történt

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése folytán kell törölni;

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása végett; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alább felsorolt feltételek valamelyike teljesül:

- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogja.

5.6. Adat hordozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.7. Tiltakozáshoz való joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.8. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból Adatkezelő nem kezeli.

5.9. Visszavonás joga:

Az Érintett jogosult hozzájárulásának visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.10. Eljárási szabályok:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, (kivéve, ha másként kéri az érintett).

Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, ennek okairól - valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával - késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást minden esetben díjmentesen biztosítja. Ha azonban az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív terhekre, az Adatkezelő észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ez esetben a felszámítandó díjat Adatkezelő az igénybe vett munkaerő, tanácsadók díjazása és egyéb felmerülő költségek alapján számolja fel.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel az Adatkezelő. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.11. Kártérítés és sérelemdíj:

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonsági követelmények megszegésével okozott kárért felelőséggel tartozik. Az adott adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, a jogszabályban meghatározott, kifejezetten őt terhelő kötelezettségeket megszegte. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. 

A személyiségi jogának megsértése esetén a Ptk rendelkezései szerint az Érintett sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az Adatkezelő nem téríti meg a kárt és tőle nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

5.12. Bírósághoz fordulás joga:

Az Érintettnek lehetősége nyílik jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül fog eljárni. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

5.13. Az Adatvédelmi hatóság előtt történő panasztétel:

Amennyiben személyes adatainak a hírlevél küldő szolgáltatással összefüggő kezelésével kapcsolatban, vagy az ezzel összefüggésbe hozható jogai gyakorlása során jogsérelem éri, választása szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat. 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Honlap: http://www.naih.hu