Többet kevesebbért... mindennap!

Annak érdekében, hogy honlapunkat kényelmesebben és könnyebben tud kezelni, a sütiket működtetünk oldalunkon, melyek marketing és statisztikai célokra kerülnek felhasználásra. A sütik tárolását, illetve az adatokhoz való hozzáférés feltételeit bármikor módosíthatod a saját böngésződ beállításaiban. Amennyiben nem módosítod a beállításokat a, hozzáférést biztosítasz nekünk az eszközön található adatokhoz (sütik) a fent említett célokra. Teljes körű tájékoztatásért kérjük olvasd el az Adatvédelmi Politikánkat.

Részletes tájékoztatás az adatfeldolgozásról


Személyes adatok kezelője:

Pepkor Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 187.; cégjegyzékszám: 01-09-192750) ("PEPCO vagy „Adatkezelő”).

Az adatvédelmi biztos kapcsolati adatai:

Bármilyen, a személyes adatok feldolgozásával, illetve a kapcsolódó jogai gyakorlásával kapcsolatos kérdésével forduljon a PEPCO választott adatvédelmi biztosához.

Ha kapcsolatba kíván lépni az adatvédelmi biztossal, használja az alábbi kapcsolati adatokat:

Cím: Daniel Wieszczycki

Adatvédelmi biztos

Pepkor Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 187.; cégjegyzékszám: 01-09-192750)

E-mail cím: dpo@pepco.eu

Milyen célokból dolgozzuk fel személyes adatait?

Személyes adatait a számlák kiállításához dolgozzuk fel Magyarország vonatkozó törvényeinek megfelelően, különös tekintettel a 2000. évi C. törvény a számvitelről szóló rendeletre („Számviteli rendelet”).

Meddig tároljuk személyes adatait?

A számlakiállítási szolgáltatást igénybe vevő személyek személyes adatait a vonatkozó magyar törvényeknek megfelelően dolgozzuk fel és tároljuk. A dokumentum kiállítása idején minden, a Vállalat számviteléhez közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó számlát és dokumentumot 8 évig, illetve az adott számlákra vonatkozó adók megállapításának idejéig tároljuk, attól függően, melyik a hosszabb.

Mi a személyes adatok feldolgozásának jogalapja?

A személyes adatok feldolgozásának jogalapját az Európai Parlament és Tanács által 2016. április 27-én kiadott, a természetes személyek személyes adatainak feldolgozására, illetve az ilyen jellegű adatok szabad mozgására vonatkozó 2016/679 EU rendelkezés 6. szakaszának 1. pontja adja, mely a 95/46/EK („GDPR”) helyét vette át, illetve a Számviteli rendelkezés 169 (1)-(6) cikke, valamint a 2017-es CL sz. adóügyi törvény 77. és 78. szakasza, továbbá az ÁFA rendelet (2007, CXXVII sz. rendelet)  – az adatkezelőnek törvényes kötelezettségei teljesítéséhez személyes adatok kell feldolgoznia – a személyes adatok feldolgozása a számlák kiállításához szükséges.

Az adatok megosztására vonatkozó kötelezettségek

A 2007. évi CXXVII. az általános forgalmi adóról  szóló törvény 169. § értelmében a számlát kérő fél köteles megadni személyes adatait.

Ki kapja meg a személyes adatait?

Személyes adatait az adatfeldolgozásban résztvevő partnereinkkel, pl. IT szolgáltatókkal oszthatjuk meg - amennyiben az érintett jogi személy az adatok feldolgozására vonatkozó megállapodást kötött a PEPCO vállalattal. Személyes adatait ezek a külső felek kizárólag az adatkezelővel kötött megállapodásban foglalt célból és mértékben dolgozhatják fel. 

Személyes adatait továbbíthatjuk az ilyen adatok lekérdezésére törvényes jogalappal rendelkező feleknek, pl. büntetőjogi szerveknek megfelelő indoklás esetén (pl. bűnügyi nyomozáshoz szükséges adatok).

Az adatok továbbítása az EGK területén kívülre

Személyes adatait nem továbbítjuk az EGK területén kívül eső országokba.

Milyen jogokkal rendelkezik személyes adataival kapcsolatban?

A személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban az adatok alanya az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • Hozzáférés joga;
 • Tájékoztatás joga;
 • Az adatok javításához való jog;
 • Az adatok törléséhez való jog;
 • Az adatfeldolgozás korlátozására vonatkozó jog;
 • Az adatok hordozhatóságához való jog;
 • Tiltakozási jog.
A főbb jogokról bővebben:

A hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett személyt kérésére az adatkezelő tájékoztatja, hogy jelenleg személyes adatai feldolgozás alatt állnak-e. Ha igen, az adatkezelő tájékoztatja az érintett személyt, milyen jellegű adatait dolgozzák fel, milyen célból, mely harmadik félnek továbbítja és meddig tárolják azokat, illetve milyen szempontok alapján állapítják meg a tárolás idejét, valamint ismerteti az érintett jogok gyakorlásának módját, és hozzáférést ad az adatokhoz. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH) tett panasz a jelentési joggal, az adatok forrásával, illetve az automatikus döntéshozással, például profilozással kapcsolatban. Amennyiben az adatokat az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Közösség területén kívülre továbbítják, az érintett személyt tájékoztatni kell az adatok továbbításával kapcsolatos felelősségvállalásról.

Az adatok javításához való jog

Az érintett személynek hiba esetén joga van kérni az adatok javítását az Adatkezelőnél.

Ha az Adatkezelő által feldolgozott személyes adatok javítást igényelnek, az érintett személy írásban is kérvényezheti az adatok javítását (postai úton vagy e-mailben) a helyes adatok feltüntetésével.

Az érintett személy köteles tájékoztatni az Adatkezelőt személyes adatai változásáról a változást követő legfeljebb 5 napon belül. Az értesítés elmulasztásával vagy késésével kapcsolatos felelősség az adatok alanyát terheli.

Az adatok törléséhez való jog

Az érintett személynek jogában áll indokolatlan késedelem nélküli kérvényezni személyes adatai törlését.

Az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni az érintett adatokat a GDPR-ben megadottak (17. cikk) szerint. 

Amennyiben az adatkezelő továbbadta, azaz harmadik személyeknek továbbította az adatokat, az adatkezelőnek meg kell tennie minden ésszerű lépést a személyes adatok birtokába jutott egyéb adatkezelők tájékoztatásáért az adatok érintett személy által kérvényezett törléséről.

Az adatfeldolgozás korlátozására vonatkozó jog

Az érintett személynek jogában áll az adatfeldolgozás korlátozását kérvényezni, ha

 • az érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatok feldolgozása törvénybe ütközik;
 • az adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adatokra feldolgozási célból, azonban az érintett személy jogi követelések, jogszabályok érvényesítése, vagy védelem céljából kéri azokat;
 • az érintett személy tiltakozott adatai feldolgozása ellen. 

Az adatok hordozhatóságához való jog

Az érintett személynek jogában áll kikérni a vele kapcsolatos személyes adatokat, melyeket az adatkezelővel széles körben használt, gép által olvasható formátumban közölt, valamint jogában áll az ilyen adatokat másik adatkezelőhöz továbbítani, melyet az adatkezelő nem tagadhat meg, ha:

 • az adatfeldolgozáshoz hozzájárulás szükséges; és
 • az adatfeldolgozás automatizált. 

Tiltakozási jog

Az érintett személy tiltakozhat személyes adatai feldolgozása ellen, beleértve a profilozást. Ebben az esetben a személyes adatok feldolgozását fel kell függeszteni, kivéve ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatok feldolgozására alapos jogi indoka van, amely felülírja az érintett személy érdekeit és jogait, illetve amely jogi követelésekben vagy védelemben játszhat szerepet.

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása közvetlen reklámozás céljából történik, az érintett személynek jogában áll bármikor tiltakozni a közvetlen reklámozási tevékenységben érintett személyes adatai feldolgozása ellen.

Ha az érintett személy tiltakozik személyes adatai közvetlen reklámozási célból való feldolgozása ellen, az adatkezelőnek fel kell függesztenie a személyes adatok kezelését.

Az érintett személynek jogában áll kapcsolatba lépni az adatkezelővel fenti jogai gyakorlása érdekében.

Cím: Daniel Wieszczycki

Adatvédelmi biztos

Pepkor Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 187.; cégjegyzékszám: 01-09-192750)

E-mail cím: dpo@pepco.eu

Az adatkezelő, a kérés kézhez kapását követően indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb egy hónapon belül köteles írásos, értelmezhető formában tájékoztatni az érintett személyt a kérelem alapján tett intézkedésekről.