Többet kevesebbért... mindennap!

Annak érdekében, hogy honlapunkat kényelmesebben és könnyebben tud kezelni, a sütiket működtetünk oldalunkon, melyek marketing és statisztikai célokra kerülnek felhasználásra. A sütik tárolását, illetve az adatokhoz való hozzáférés feltételeit bármikor módosíthatod a saját böngésződ beállításaiban. Amennyiben nem módosítod a beállításokat a, hozzáférést biztosítasz nekünk az eszközön található adatokhoz (sütik) a fent említett célokra. Teljes körű tájékoztatásért kérjük olvasd el az Adatvédelmi Politikánkat.

PEPCO Hírlevél Adatvédelmi Politika


MARKETING CÉLÚ HÍRLEVÉL KÜLDÉSRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) 13. cikke  alapján („Tájékoztató”).

1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK

Jelen Tájékoztatót a Pepkor Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 187.; cégjegyzékszám: 01-09-192750, adószám: 24979872-2-41) („Adatkezelő”) készítette annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések kapcsán az érintetteket a GDPR 13. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa személyes adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.

Az Adatkezelő, mint kiskereskedelmi tevékenységet végző gazdasági társaság az általa forgalmazott áruknak a vásárlói részére való értékesítését szeretné elősegíteni azzal, hogy részükre, közvetlen üzletszerzési célból a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló, 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. § szerinti marketing célú hírleveleket, a Grt. szerinti reklámokat küld ("Hírlevél”).

Jelen Tájékoztató a Hírlevélre való feliratkozás valamint annak az arra feliratkozott személyek részére való elektronikus megküldése kapcsán felmerülő adatkezelésekről tartalmaz információkat és részletszabályokat, összhangban a GDPR 13. cikkével.

2. AZ ADATKEZELŐK ÉS KÉPVISELŐIKNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

A GDPR 4. cikkének 7. pontja és a 26. cikkének rendelkezései alapján a fentebb részletezett adatkezelés(ek) vonatkozásában az alábbi szervezet minősül adatkezelőnek:

Pepkor Hungary Korlátolt Felelősség Társaság

 • székhely: 1138 Budapest, Váci út 187.; 
 • cégjegyzékszám: 01-09-192750;
 • adószám: 24979872-2-41;
 • postai cím: 1138 Budapest, Váci út 187.;

3. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

 • Daniel Wieszczycki;
 • elérhetősége: Pepkor Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 1138 Budapest, Váci út 187;
 • telefonszám: +48 690 541 520;
 • e-mail cím: dpo@pepco.eu.

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő a fentebb részletezettek szerint a Hírlevéllel és a jelen Tájékoztatóval érintett adatkezelések kapcsán az érintettek személyes adatait közvetlen üzleti célból kiküldött, marketing célú Hírlevél küldése céljából kezeli. A Hírlevél közlése elektronikus úton, az érintett által megadott e-mail címre történő megküldéssel történik.

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A személyes adat szolgáltatása a 4. pont szerinti adatkezelési céllal összefüggésben nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, és nem szerződés kötésének előfeltétele, az érintett tehát nem köteles a személyes adatokat megadni, továbbá az adatszolgáltatás elmaradása számára nem jár hátrányos jogkövetkezménnyel.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy az Adatkezelő a fenti adatkezeléssel ebben az esetben nem tudja tájékoztatni az érintettet a termékeinek a megújulásáról, szolgáltatási körük bővüléséről, illetve személyre szabott ajánlatairól.

A fentiekre tekintettel tehát az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, összhangban a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdésével.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a hozzájárulást adó személyekről és azok megadott személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat azonban csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

A Grt. 6. § (6) bekezdésével összhangban tájékoztatjuk továbbá, hogy  az adatkezeléshez adott hozzájárulását a hírlevél láblécében található hivatkozásra kattintva, vagy az Adatkezelő fenti 1. pontban hivatkozott postai címére küldött levélküldemény útján bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

6. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célból az érintettek alábbi személyes adatait kezeli: 

 • név;
 • e-mail cím;
 • irányítószám;

7. AZ ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

7.1. A személyes adatokat, az Adatkezelő harmadik fél részére továbbíthatók IT-szolgáltatóknak, marketing ügynökségeknek – az ezekkel a szervezetekkel kötött külön megállapodás alapján. Az adatfeldolgozók az adatokat az Adatkezelő kérései alapján dolgozzák fel.

7.2. A személyes adatokat az alkalmazandó jogszabály értelmében az erre felhatalmazással bíró hatósági személyeknek átadható (például folyamatban lévő bűntetőeljárás céljából)

8. AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZGASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Európai Unión / európai gazdasági térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik.

9. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a Személyes Adatokat a 4. pont szerinti adatkezelési cél fennállásáig, de legkésőbb:

 • a hozzájárulástól számított 5 évig;vagy 
 • a hozzájárulás visszavonása esetén - az érintett adatkezelési hozzájárulásának visszavonásától számított legkésőbb 30 napig kezelik (feltéve, hogy az adatkezelésnek más jogalapja nincs).

A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően az Adatkezelő a személyes adatokat törli.

10. ÉRINTTETI JOGOK

A Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

 • Hozzáféréshez való jog;
 • Tájékoztatáshoz való jog;
 • Helyesbítéshez való jog;
 • Törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Adathordozhatósághoz való jog;
 • Tiltakozáshoz való jog;

- Adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulás joga.

Az egyes érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztatás az Online Adatvédelmi Tájékoztatóban található.