Többet kevesebbért... mindennap!

Annak érdekében, hogy honlapunkat kényelmesebben és könnyebben tud kezelni, a sütiket működtetünk oldalunkon, melyek marketing és statisztikai célokra kerülnek felhasználásra. A sütik tárolását, illetve az adatokhoz való hozzáférés feltételeit bármikor módosíthatod a saját böngésződ beállításaiban. Amennyiben nem módosítod a beállításokat a, hozzáférést biztosítasz nekünk az eszközön található adatokhoz (sütik) a fent említett célokra. Teljes körű tájékoztatásért kérjük olvasd el az Adatvédelmi Politikánkat.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos információk a pepco alvállalkozóI számára

Az Ön személyes adatainak kezelője:

Pepkor Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 187.; cégjegyzékszám: 01-09-192750) ("PEPCO” vagy „Adatkezelő”).

Adatvédelmi biztos kapcsolattartási adatai

A PEPCO kinevezte adatvédelmi biztosát, akivel kapcsolatba léphet a személyes adatok kezelésével és az adatkezelési jogok gyakorlásával kapcsolatban.

Ha kapcsolatban szeretne lépni az Adatvédelmi biztossal, használja az alábbi kapcsolattartási adatokat:

Cím: Daniel Wieszczycki Adatvédelmi tisztviselő Pepkor Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 187.; cégjegyzékszzám: 01-09-192750)

E-mail-cím: dpo@pepco.eu

Milyen célokból kezelhetjük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait annak érdekében kezelik, hogy: megfelelően tudják teljesíteni a szerződéses kötelezettségeket, köztük a levelezést, lekérdezéseket, jutalékokat, vásárlási megbízásokat, amelyek lehetővé teszik a PEPCO szokásos üzleti tevékenységét. Továbbá fenntartják a panasz- és követelési eljárást, fenntartják és kezelik az üzleti kapcsolatokat, megakadályozzák a csalást, biztosítják az IT-rendszerek biztonságát, a követelések betartását, meghatározását és védelmét biztosítják.

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait addig dolgozzák fel, amíg a PEPCO és a Vállalkozó közötti szerződés meg nem szűnik vagy le nem jár, illetve amíg a potenciális követelések elévülési ideje tart vagy a számlák tárolásának kötelezettsége le nem jár.

Milyen jogalapon kezeljük az Ön személyes adatait?

A személyes adatok kezelésének jogalapja a személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének 1. pontjának b), c) és f) alpontja, A 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: GDPR) - a kezelés szükséges a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, az adatkezelő jogi kötelezettségének való megfeleléshez, vagy azokra a jogos érdekekre, amelyekre az érintettek az adatkezelő által (üzletvezetés) törekednek.

Az adatforrás és az adatmegosztási kötelezettség

Abban az esetben, ha a PEPCO-val egy Vállalkozó nevében veszi fel a kapcsolatot, tájékoztatjuk, hogy a fent említett Vállalkozó a szerződés teljesítése miatt adta át az adatait a PEPCO-nak. Amennyiben a személyes adatait közvetlenül a PEPCO-nak adta át, az intézkedés önkéntes, de elengedhetetlen a PEPCO és a Vállalkozó közti szerződés megfelelő teljesítéséhez.

A kezelt adatok kategóriái

A PEPCO részére szolgáltatott személyes adatok közé tartozik a név, vezetéknév, e-mail-cím, telefonszám, foglalkozás és minden egyéb adat, amelyet a szerződéses követelmények miatt önként szolgáltattak.

Kihez juthatnak el az Ön személyes adatai?

Adatait az Adatkezelő kérésére továbbíthatják a személyes adatokat feldolgozó szervezeteknek, például informatikai szolgáltatóknak, jogi tanácsadóknak stb. A törvény szerint az adatokat a PEPCO vállalatcsoportjába tartozó szervezeteknek és az adatokhoz való hozzáférésre jogosult hatóságoknak is továbbíthatják. Az adatok nem lesznek részei az automatikus személyes adatok kezelésének vagy a profilalkotásnak.

Adatok átadása az Európai Gazdasági Térségen kívül

Az Ön személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekhez.

A személyes adatainak kezelésekor Önnek milyen jogai vannak?

A jelen értesítésben meghatározott személyes adatok kezelése tekintetében az érintett jogai a következők:

— Hozzáféréshez való jog;

— Tájékoztatáshoz való jog;

— Helyesbítéshez való jog;

— Törléshez való jog;

— Az adatkezelés korlátozásához való jog;

— Adathordozhatósághoz való jog;

— Tiltakozáshoz való jog;

Íme néhány jog:

— Hozzáféréshez és információhoz való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy az érintett adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a kezelendő adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatok címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adattárolás időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának kritériumairól. Továbbá a hozzáférés biztosítása mellett az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet az érintett jogok gyakorlásáról. A jelentéshez való jognak megfelelően panaszokkal, az adatok forrásával, illetve az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban - ideértve a profilalkotást is – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) lehet fordulni. Az Európai Unión kívüli vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli adatátvitel esetén az érintettet tájékoztatni kell az átadásra vonatkozó megfelelő garanciákról.

— Helyesbítéshez való jog

Az érintettnek joga van pontatlanság esetén kérni az Adatkezelőt, hogy javítsa ki az adatait.

Ha az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítésére van szükség, az érintett - a megfelelő adatok megjelölésével - írásban (postai úton vagy e-mailben) kérheti az adatok javítását.

Az érintett köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 nappal az adatok változását követően értesíteni az Adatkezelőt az Adatkezelő által kezelt személyes adatok változásáról. Az értesítés elmaradásával vagy késedelmével kapcsolatos felelősséget az érintett viseli.

— Törléshez való jog

Kérésre az érintett jogosult indokolatlan késedelem nélkül törölni az őt érintő személyes adatokat, illetve az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni a GDPR-ben meghatározott esetekben (17. cikk).

Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Személyes adatokat, azaz harmadik félnek továbbította, az Adatkezelő észszerű lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy tájékoztassa a többi Adatkezelőt - akinek a személyes adatokat továbbították -, hogy az érintett megkérte őket, hogy töröljék a vonatkozó személyes adatokat, vagy a személyes adatok másolatát.

— Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérésre az érintett jogosult korlátozni az adatkezelést, ha:

• az egyén vitatja a személyes adatok pontosságát;

• az adatkezelés törvénytelen;

• az Adatkezelőnek tovább nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelési célokból, de az érintett jogi követeléssel él, végrehajtást vagy védelmet kér;

• az Adatkezelő ellenezte az adatkezelést.

— Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőhöz eljuttatott személyes adatokat a továbbküldött, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, illetve jogosult arra, hogy ezeket az adatokat továbbítsa egy másik Adatkezelőhöz anélkül, hogy az Adatkezelő megakadályozná, ha :

• az adatkezeléshez hozzájárulás szükséges; és

• az adatkezelés automatikus.

— Tiltakozáshoz való jog

Az érintett kifogást emelhet személyes adatainak kezelésével - ideértve a profilalkotást is - kapcsolatban. Ebben az esetben a személyes adatok továbbítására nem kerülhet sor, kivéve, ha az Adatkezelő bebizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő, törvényes okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyeket fel lehet használni jogi követelésekhez vagy azok védelméhez.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen marketingcélra történik, az érintettnek jogában áll bármikor kifogásolni a vele kapcsolatos személyes adatok kezelését, ideértve a közvetlen marketinghez kapcsolódó profilalkotást is.

Ha az érintett a személyes adatainak közvetlen marketingcélra történő kezelése ellen tiltakozik, akkor a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezelheti tovább.

Az érintett jogosult a fent felsorolt jogok gyakorlása során kapcsolatba lépni az Adatkezelővel

Cím: Daniel Wieszczycki Adatvédelmi tisztviselő Pepkor Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 187.; cégjegyzékszám: 01-09-192750)

E-mail-cím: dpo@pepco.eu

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától indokolatlan késedelem nélkül, írásban, legfeljebb egy hónapon belül kell írásban tájékoztatást adnia a kérelem eredményeként hozott intézkedésekről